Bài 2: Những câu khách du lịch, khách hàng hay dùng khi đặt phòng