Bài 7: Money In The List - Tiền nằm trong danh sách