Bài 2: Cài đặt SAP Business One và kích hoạt lisence