Bài 5: Bài toán lợi nhuận cho giai đoạn khởi nghiệp