Bài 2: Giới thiệu giao diện Blender, Thao tác với các cửa sổ