Bài 20: Cách sử dụng động từ GO: Cấu trúc go to somewhere: school, hospital, church, prison