Bài 6: Nhảy cùng với nhạc Plakito đốt cháy năng lượng thừa