Bài 4: Thực hành với việc cắt, ghép hình ảnh cơ bản