Bài 3: Đặc điểm của thị trường tài chính thế giới.