Bài 4: Các Lệnh Thao Tác với Vùng Nhìn- Các Đối Tượng 3D