Bài 6: Cách nào tạo cảm hứng về giá rẻ đối với khách hàng