Bài 6: Luyện phản xạ nói với động từ: break, look at và cách dùng giới từ: in