Bài 9: Phương pháp đơn giản, hiệu quả thử việc 3 ngày đầu tiên