Bài 2: Danh sách các bản vẽ kiến trúc cần triển khai