Bài 5: Luận điểm 1 - Phôi thai tinh thần - Đặc điểm và vai trò