Bài 6: Hướng dẫn thêm và xóa Trang phục, trạng thái cho nhân vật