Bài 3: Thiết kế phễu sản phẩm: thu nhập nhiều lần từ 1 khách hàng