Bài 3: Kiểm tra kỹ thuật Website, tối ưu tốc độ load trang