Bài 1: Dạng 1. Đại cương dao động xđ a,x,v (Phần 1)