Bài 3: Bài hát: Sa mạc lạc đà (沙漠骆驼 ) - Triệu Đại Hùng