Bài 1: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức