Bài 1: Làm quen với giao diện và thiết lập ban đầu cho Presentation