Bài 2: Kịch bản mẫu về bán hàng tự động với Chatbot Messenger