Bài 2: Điểm độc đáo 1 - OKR không phân bổ mục tiêu