Bài 5: Kỹ năng, Công cụ cần thiết khi Kinh doanh Online