Bài 1: Thuật ngữ thông dụng trong Lập trình gia công CAM - CAM Terminiology