Bài 2: Nguyên âm I /i:/ dài và /i/ ngắn. Phân biệt eat và it