Bài 3: Phân biệt âm chuẩn dài [ei] và âm chuẩn ngắn [e]