Bài 2: Phân biệt âm chuẩn dài [i:] và âm chuẩn ngắn [i]