Bài 3: Chào hỏi 3: Hỏi về công việc. Cách nói về ngày tháng năm