Bài 2: Chào hỏi 2: Hỏi thăm sức khỏe khi gặp nhau. Cách đếm số từ 1 - 99