Tiếng Anh trường lớp vs Tiếng Anh thực tế

Kỹ Năng 23/04/2021 09:51:07

Tiếng Anh học và thực tế! Sự khác biệt ngay từ cách nhả chữ, cách luyến láy, nhấn ngữ âm trong câu! Nhưng cứ thực hành nhiều là quen hết.