Tiếng Anh Anh - Anh và Anh - Mỹ khác nhau về từ vựng như thế nào?

Kỹ Năng 30/03/2021 16:51:09

Tiếng Anh Anh - Anh và Anh - Mỹ như hai người anh em cùng mẹ khác cha. Bạn có phân biệt được họ khác nhau thế nào không?