Lớp 9

Tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 9 các môn học Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán, Vật Lý, Hóa Học
Bạn sẽ học được gì

Khóa học trực tuyến lớp 9 tại hệ thống Hocthukhoa.vn là khóa học được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng học sinh trên cả nước, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục, giúp học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc, tạo tiền đề phát triển, và phát triển nâng cao.

Giới thiệu khóa học

Khóa học trực tuyến lớp 9 tại hệ thống Hocthukhoa.vn là khóa học được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng học sinh trên cả nước, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục, giúp học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc, tạo tiền đề phát triển, và phát triển nâng cao.

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng ôn Hóa học lớp 9
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 1. Tính chất hóa học của oxit 41:48:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 2. Một số oxit quan trọng (phần 1) CaO 25:13:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 3. Một số oxit quan trọng (phần 2) SO2 30:35:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 4. Tính chất hóa học của axit 31:52:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 5. Axit sunfuric 34:20:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 6. Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit 44:08:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ 25:39:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 8. Một số bazơ quan trọng (phần 1) NaOH 22:07:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 9. Một số bazơ quan trọng (phần 2) Ca(OH)2 34:44:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 10. Tính chất hóa học của muối 30:43:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 11. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ 51:06:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 12. Luyện tập các loại hợp chất vô cơ 39:30:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 1. Tính chất của kim loại 28:07:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 2. Dãy hoạt động hóa học của kim loại 36:24:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 3. Nhôm – Sắt 36:59:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 4. Luyện tập kim loại 34:10:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 5. Ôn tập học kì 29:58:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 1. Tính chất của phi kim 36:42:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 2. Clo (phần 1) 34:03:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 3. Clo (phần 2) 26:14:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 4. Cacbon 26:47:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 5. Oxit của cacbon 26:49:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 6. Axit cacbonic – Muối cacbonat 20:34:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 7. Luyện tập Phi kim 33:23:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 1. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 22:22:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 2. Metan 29:06:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 3. Etilen 36:43:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 4. Axetilen 26:19:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 5. Benzen 28:56:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 6. Luyện tập Hiđrocacbon 33:48:00
 • Bài 31: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 1. Rượu etylic 20:26:00
 • Bài 32: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 2. Axit axetic 38:35:00
 • Bài 33: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 3. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic 29:39:00
 • Bài 34: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 4. Chất béo 28:34:00
 • Bài 35: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 5. Luyện tập Rượu etylic, axit axetic, chất béo 36:15:00
 • Bài 36: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 6. Glucozơ và saccarozơ 29:39:00
 • Bài 37: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 7. Tinh bột và xenlulozơ 27:21:00
 • Bài 38: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 8. Protein - Polime 24:28:00
 • Bài 39: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 9. Luyện tập Dẫn xuất của hiđrocacbon 24:32:00
 • Phần 2: Tổng ôn Ngữ văn lớp 9
 • Bài 1: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 1. Cấu tạo từ (đơn, ghép - láy tượng hình, tượng thanh) 34:56:00
 • Bài 2: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 2. Từ loại (danh, số, chỉ, động, tính, phó, đại, quan hệ, lượng, trợ, thán) 24:51:00
 • Bài 3: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 3. Nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, hiện tượng chuyển nghĩa, nghĩa tường minh, nghĩa hàm ý 25:12:00
 • Bài 4: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 4. Từ vay mượn (từ Hán Việt) 10:19:00
 • Bài 5: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 5. Trường từ vựng, vốn từ 15:20:00
 • Bài 6: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 6. Câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp 50:41:00
 • Bài 7: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 7. Câu phân loại theo mục đích nói 35:47:00
 • Bài 8: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 8. Câu chủ động, câu bị động 21:32:00
 • Bài 9: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 9. Câu phủ định 20:35:00
 • Bài 10: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 10. Trật tự từ trong câu 28:01:00
 • Bài 11: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 11. Liên kết câu 23:25:00
 • Bài 12: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 12. Các phương châm hội thoại 17:34:00
 • Bài 13: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 13. Khái quát về biện pháp tu từ 21:00:00
 • Bài 14: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 14. Tu từ ngữ âm 18:41:00
 • Bài 15: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 15. Tu từ từ vựng 16:55:00
 • Bài 16: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 16. Tu từ từ vựng 18:56:00
 • Bài 17: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 17. Tu từ từ vựng 20:08:00
 • Bài 18: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 18. Tu từ cú pháp 20:35:00
 • Bài 19: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 19. Tu từ cú pháp 17:44:00
 • Bài 20: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 20. Tu từ cú pháp 17:27:00
 • Bài 21: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 21. Văn bản tự sự 21:18:00
 • Bài 22: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 22. Làng 19:49:00
 • Bài 23: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 23. Làng 10:41:00
 • Bài 24: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 24. Văn bản trữ tình 14:19:00
 • Bài 25: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 25. Văn bản trữ tình 11:14:00
 • Bài 26: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 26. Đồng chí 13:11:00
 • Bài 27: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 27. Đồng chí 14:27:00
 • Bài 28: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 28 . Phép phân tích và tổng hợp 24:39:00
 • Bài 29: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 29. Lặng lẽ Sa Pa 25:08:00
 • Bài 30: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 30. Lặng lẽ Sa Pa 17:43:00
 • Bài 31: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 31. Luận điểm và đoạn văn trình bày luận điểm 21:44:00
 • Bài 32: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 32. Bếp lửa 26:04:00
 • Bài 33: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 33. Bếp lửa 28:14:00
 • Bài 34: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 34. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống trong văn bản nhật dụng hoặc văn bản nghệ thuật 20:31:00
 • Bài 35: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 35. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình 32:42:00
 • Bài 36: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 36. Nghị luận về vấn đề, một khía cạnh của truyện ngắn 28:44:00
 • Bài 37: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 37. Chiếc lược ngà 32:24:00
 • Bài 38: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 38. Chiếc lược ngà 29:05:00
 • Bài 39: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 39. Nghị luận về đoạn thơ - bài thơ 25:15:00
 • Bài 40: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 40. Bài thơ về tiểu đội xe không kính 24:10:00
 • Bài 41: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 41. Bài Thơ về tiểu đội xe không kính 22:52:00
 • Bài 42: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 42. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em 27:42:00
 • Bài 43: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 43. Phong cách Hồ Chí Minh 30:07:00
 • Bài 44: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 44. Ánh trăng 35:01:00
 • Bài 45: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 45. Những ngôi sao xa xôi 29:13:00
 • Bài 46: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 46. Những ngôi sao xa xôi 25:06:00
 • Bài 47: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 47. Mùa xuân nho nhỏ 26:55:00
 • Bài 48: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 48. Mùa xuân nho nhỏ 23:11:00
 • Bài 49: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 49. Bàn về đọc sách 30:45:00
 • Bài 50: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 50. Viếng lăng Bác 31:12:00
 • Bài 51: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 51. Tiếng nói văn nghệ 28:29:00
 • Bài 52: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 52. Sang thu 24:23:00
 • Bài 53: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 53. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới 16:00:00
 • Bài 54: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 54. Chuyện Người Con Gái Nam Xương 29:55:00
 • Bài 55: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 55. Hoàng Lê Nhất Thống Chí 36:38:00
 • Bài 56: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 56. Chị em Thúy Kiều 27:56:00
 • Bài 57: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 57. Cảnh ngày xuân 23:57:00
 • Bài 58: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 58. Kiều ở lầu Ngưng Bích 29:48:00
 • Bài 59: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 59. Đoàn thuyền đánh cá 29:51:00
 • Bài 60: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 60. Nói với con 27:57:00
 • Bài 61: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 61. Tổng kết các dạng đề thi và câu hỏi 25:47:00
 • Phần 3: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 9
 • Bài 1: UNIT 1. Local environment:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 18:12:00
 • Bài 2: UNIT 1. Local environment:  Lesson 2. Grammar 12:39:00
 • Bài 3: UNIT 1. Local environment:  Lesson 3 Skills and communication 20:53:00
 • Bài 4: UNIT 2. City life:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 11:33:00
 • Bài 5: UNIT 2. City life:  Lesson 2. Grammar 12:11:00
 • Bài 6: UNIT 2. City life:  Lesson 3. Skills and communication 20:12:00
 • Bài 7: UNIT 3. Teen stress and pressure:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 11:20:00
 • Bài 8: UNIT 3. Teen stress and pressure:  Lesson 2. Grammar 13:36:00
 • Bài 9: UNIT 3. Teen stress and pressure:  Lesson 3. Skills and communication 19:47:00
 • Bài 10: UNIT 4. Life in the past:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 13:50:00
 • Bài 11: UNIT 4. Life in the past:  Lesson 2. Grammar 12:18:00
 • Bài 12: UNIT 4. Life in the past:  Lesson 3. Skills and communication 23:44:00
 • Bài 13: UNIT 5. Wonder of Viet Nam:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 17:39:00
 • Bài 14: UNIT 5. Wonder of Viet Nam:  Lesson 2. Grammar 14:09:00
 • Bài 15: UNIT 5. Wonder of Viet Nam:  Lesson 3. Skills and communication 17:48:00
 • Bài 16: UNIT 6. VietNam then and now:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 15:39:00
 • Bài 17: UNIT 6. VietNam then and now:  Lesson 2. Grammar 13:36:00
 • Bài 18: UNIT 6. VietNam then and now:  Lesson 3. Skills and communication 19:26:00
 • Bài 19: UNIT 7. Recipes and Eating Habits:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 35:04:00
 • Bài 20: UNIT 7. Recipes and Eating Habits:  Lesson 2. Grammar 32:15:00
 • Bài 21: UNIT 7. Recipes and Eating Habits:  Lesson 3. Skills and communication 37:08:00
 • Bài 22: UNIT 8. Tourism:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 32:35:00
 • Bài 23: UNIT 8. Tourism:  Lesson 2. Grammar 21:04:00
 • Bài 24: UNIT 8. Tourism:  Lesson 3. Skills and communication 26:09:00
 • Bài 25: UNIT 9. English in the world:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 34:25:00
 • Bài 26: UNIT 9. English in the world:  Lesson 2. Grammar 40:38:00
 • Bài 27: UNIT 9. English in the world:  Lesson 3. Skills and communication 36:49:00
 • Bài 28: UNIT 10. Space travel:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 30:58:00
 • Bài 29: UNIT 10. Space travel:  Lesson 2. Grammar 39:30:00
 • Bài 30: UNIT 10. Space travel:  Lesson 3. Skills and communication 30:26:00
 • Bài 31: UNIT 11. Changing roles in society:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 42:37:00
 • Bài 32: UNIT 11. Changing roles in society:  Lesson 2. Grammar 39:04:00
 • Bài 33: UNIT 11. Changing roles in society:  Lesson 3. Skills and communication 35:34:00
 • Bài 34: UNIT 12. My future career:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 36:34:00
 • Bài 35: UNIT 12. My future career:  Lesson 2. Grammar 30:09:00
 • Bài 36: UNIT 12. My future career:  Lesson 3. Skills and communication 33:32:00
 • Phần 4: Tổng ôn Toán lớp 9
 • Bài 1: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 1. Rút gọn đại số 33:42:00
 • Bài 2: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 2. Rút gọn biểu thức 23:53:00
 • Bài 3: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 3. Tính giá trị biểu thức khi biết giá trị biến số 24:42:00
 • Bài 4: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 4. Tính giá trị biến số khi biết giá trị biểu thức 10:10:00
 • Bài 5: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 5. So sánh biểu thức với một số bất kỳ 15:29:00
 • Bài 6: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 6. Tính giá trị biến số khi biết giá trị biểu thức lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số bất kỳ 24:54:00
 • Bài 7: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 7. Tìm x thuộc Z để biểu thức đạt giá trị nguyên 23:52:00
 • Bài 8: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 8. Tìm x để biểu thức đạt giá trị nguyên 30:53:00
 • Bài 9: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức 32:02:00
 • Bài 10: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 10. Một số bài toán tổng hợp 24:13:00
 • Bài 11: Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 1. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (P1) 23:51:00
 • Bài 12: Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 2. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (P2) 13:49:00
 • Bài 13: Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 3. Đại cương về pt bậc hai (P1) 31:58:00
 • Bài 14: Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 4. Đại cương về pt bậc hai (P2) 42:51:00
 • Bài 15: Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 5. Hệ thức Vi-et 21:47:00
 • Bài 16: Chuyên đề 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:  Bài 1. Đại cương về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn 25:20:00
 • Bài 17: Chuyên đề 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:  Bài 2. Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn 40:10:00
 • Bài 18: Chuyên đề 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:  Bài 3. Các dạng hệ phương trình hai ẩn đặc biệt 40:20:00
 • Bài 19: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 1. Bài toán chuyển động 52:27:00
 • Bài 20: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 2. Bài toán liên quan đến kiến thức hình học 28:11:00
 • Bài 21: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 3. Bài toán chảy chung, chảy riêng của vòi nước 22:36:00
 • Bài 22: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 4. Bài toán làm chung làm riêng 21:13:00
 • Bài 23: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 5. Bài toán tìm số 22:58:00
 • Bài 24: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 6. Bài toán về kiến thức phần trăm 24:40:00
 • Bài 25: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 7. Bài toán năng suất 23:56:00
 • Bài 26: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 8. Bài toán liên quan đến kiến thức vật lý, hóa học 23:45:00
 • Bài 27: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 1. Hàm số bậc nhất y = ax + b 37:20:00
 • Bài 28: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 2. Sự tương giao giữa hai đồ thị hàm số bậc nhất 19:22:00
 • Bài 29: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 3. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b 24:30:00
 • Bài 30: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 4. Bài toán họ đường thẳng đi qua điểm cố định 20:12:00
 • Bài 31: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 5. Hàm số bậc hai 23:38:00
 • Bài 32: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 6. Sự tương giao giữa parabol (P) và đường thẳng (d) 31:13:00
 • Bài 33: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 7. Một số bài toán về sự tương giao 29:51:00
 • Bài 34: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 1. Đường tròn và các khái niệm liên quan 20:29:00
 • Bài 35: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 2. Sự xác định đường tròn 26:50:00
 • Bài 36: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông 26:47:00
 • Bài 37: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 4. Chứng minh các hệ thức hình học 23:27:00
 • Bài 38: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 5. Tứ giác nội tiếp 26:52:00
 • Bài 39: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 6. Bài toán đường kính và dây cung 24:22:00
 • Bài 40: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 7. Bài toán tiếp tuyến của đường tròn 20:37:00
 • Bài 41: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 8. Bài toán hai tiếp tuyến cắt nhau 19:56:00
 • Bài 42: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 9. Vị trí tương đối của hai đường tròn 16:02:00
 • Bài 43: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 10. Các loại góc trong đường tròn 30:00:00
 • Bài 44: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 11. Luyện tập về các loại góc trong đường tròn (P1) 24:05:00
 • Bài 45: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 12. Bài toán tính độ dài đoạn thẳng, đường tròn, hệ thức, chu vi, diện tích 21:17:00
 • Bài 46: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 13. Bài toán điểm cố định 22:58:00
 • Bài 47: Chuyên đề 7. Hình học không gian:  Bài 1. Một số hình không gian cơ bản 20:50:00
 • Bài 48: Chuyên đề 7. Hình học không gian:  Bài 2. Các công thức tính diện tích, thể tích thường gặp 22:44:00
 • Bài 49: Chuyên đề 7. Hình học không gian:  Bài 3. Một số bài toán 18:51:00
 • Phần 5: Tổng ôn Vật lý lớp 9
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm 25:03:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 2. Đoạn mạch nối tiếp 26:14:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 3. Đoạn mạch song song 25:24:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm 26:57:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 5. Công thức tính điện trở của dây dẫn 31:55:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 6. Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật 29:48:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 7. Bài tập vận dụng định luật Ôm và Công thức tính điện trở dây dẫn 31:36:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 8. Công suất điện 27:14:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 9. Điện năng – Công của dòng điện 28:38:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 10. Bài tập về Công suất điện và Điện năng sử dụng 31:49:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 11. Định luật Jun – Len-Xơ. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện 28:55:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 1. Nam châm vĩnh cửu. Từ trường - Từ phổ - Đường sức từ 19:09:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 2. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường 17:51:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 3. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Quy tắc nắm tay phải 23:32:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 4. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện. Ứng dụng của nam châm 22:13:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 5. Lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái 20:14:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 6. Động cơ điện một chiều 16:50:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 7. Hiện tượng cảm ứng điện từ 25:37:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 8. Dòng điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều 25:52:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 9. Truyền tải điện năng đi xa 24:21:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 10. Máy biến thế 28:05:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 31:20:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 2. Thấu kính hội tụ. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ 25:49:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 3. Bài tập về ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ 27:30:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 4. Thấu kính phân kì. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì 21:21:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 5. Bài tập về ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì 26:25:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 6. Dụng cụ quang học 22:10:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 7. Mắt. Mắt cận và mắt lão 27:22:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 8. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Màu sắc của các vật. Tác dụng của ánh sáng 23:19:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 4. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG:  Bài 1. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng 21:44:00
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Nhóm Giáo viên khối 9
  0 học viên
  Khóa học

  Nhóm giáo viên giảng dạy khối 9 gồm có các thầy cô:

  1. Thầy Phạm Tuấn Anh Tôt nghiệp Học viện kỹ thuật Quân sự năm 2010 và tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học vật liệu tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2018, đến nay thầy Tuấn Anh đã có 8 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn Vật Lý cho các em học sinh đặc biệt cho các em học sinh còn yếu kém và hổng kiến thức môn vật lý. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bắc Giang giàu truyền thống, dù đang công tác tại Viện khoa học và Công nghệ Quân sự, thầy Tuấn Anh vẫn cháy bỏng với niềm đam mê và cái duyên với nghề dạy truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Bảng vàng thành tích * Tốt nghiệp Đại học tại: Học viện Kỹ thuật Quân sự (năm 2010) * Tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học vật liệu tại Đại học Bách khoa Hà Nội (năm 2018) * 05 giải thưởng tuổi trẻ nghiên cứu khoa học trong Quân đội về lĩnh vực vật liệu

  2. Cô Nguyễn Hương Giang Bằng lối truyền đạt nhẹ nhàng, cô Hương Giang- một giáo viên trẻ đầy tài năng của Hệ thống Hocthukhoa.vn sẽ đem đến cho các em những kiến thức bổ ích về bộ môn Hóa học còn khá mới mẻ trong chương trình học cấp 2. Ngoài cung cấp những kiến thức lý thuyết cơ bản và hướng dẫn phương pháp làm bài hiệu quả trong môn Hóa, cô Giang còn linh hoạt đưa ra những ví dụ thực tế lý thú giúp các em có thể dễ dàng tiếp cận với môn Hóa hơn. Cô Giang cho rằng Hóa học không phải là một môn học khó, Hóa đem lại cho chúng ta những kiến thức khoa học sinh động, giúp chúng ta giải thích rất nhiều hiện thức lí thú trong cuộc sống thường ngày. Học hóa còn giúp các em rèn luyện những kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, phán đoán,... Bảng vàng thành tích * Tốt nghiệp ĐH Giáo dục- ĐH Quốc Gia Hà Nội * Gương mặt giáo viên trẻ được yêu thích

  3. Cô Hoàng Tố Nga Là một người yêu du lịch, thích sáng tác, cô Nga không ngừng bồi đắp vốn tư liệu phong phú về cuộc sống để viết và truyền đạt lại cho các em học sinh của mình. Trong giảng dạy, cô luôn tâm niệm: có yêu văn thì mới thích học văn; thích học văn thì mới giỏi. Chính vì vậy, để các em học sinh học tốt môn Văn trước hết phải làm cho các em yêu Văn. Với kinh nghiệm giảng dạy được tích lũy từ năm 1989, đến nay, cô Tố Nga đã có 29 năm công tác giảng dạy và truyền cảm hứng đến lớp lớp thế hệ học sinh của các khối 10, 11,12; luyện thi vào 10 và dạy đội tuyển học sinh giỏi lớp 9. Bảng vàng thành tích * Xếp loại xuất sắc Học viện TTN Việt Nam, loại xuất sắc sau đại học. * Nhận Bằng khen của Bộ GD & ĐT cho công tác ra đề thi quốc gia, học sinh giỏi thành phố. * Giám khảo Hội thi giáo viên giỏi quận Đống Đa.

  4. Cô Nguyễn Hồng Nhung Là một người dành tất cả tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và truyền bá kiến thức đến các em học sinh, cô Hồng Nhung luôn cố gắng mang đến những tiết học, những bài giảng chất lượng bằng tất cả yêu thương và cái tâm với nghề. Đối với cô Nhung, không có học sinh dốt, chỉ có phương pháp sai. Sự tiến bộ của học sinh chính là thước đo đánh giá thành công của người thầy. Đối với các em học sinh, cô Nhung không chỉ là người thầy, người chị dẫn dắt các em bước trên con đường tri thức mà còn là người bạn luôn chia sẻ và lắng nghe điều mà các em mong muốn. Tham gia các khóa học Toán của cô Hồng Nhung, các em sẽ được tổng hợp và đào sâu kiến thức cũng như được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết các phương pháp và kĩ năng giải toán hiệu quả. Bảng vàng thành tích * Thành công ôn luyện cho các em học sinh đỗ vào các trường cấp 3 và các trường Đại Học nổi tiếng. * Dạy các em học sinh từ không biết gì thành học sinh giỏi môn toán

  5. Cô Nguyễn Tuyết Nhung Tốt nghiệp cử nhân khoa Tiếng Anh của trường Đại học Thương Mại, Hà Nội, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường Đại Học, cô Tuyết Nhung đã được các em học sinh yêu mến, tin tưởng và nhờ giúp đỡ trong việc cải thiện môn Tiếng Anh và lấy lại tình yêu với môn học không mấy dễ dàng này. Cô Tuyết Nhung đã ừng là chuyên viên học liệu cho các công ty phát triển năng lực học tập cho các em học sinh đồng thời từng đảm nhận vai trò là giảng viên tại hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin T3H, cơ sở Hà Nội, trường ĐH khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Tính đến nay cô Nhung đã có 6 năm kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ học tập đồng thời trực tiếp giảng dạy cho các em. Với cô Nhung, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là sự chia sẻ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm học tập, là con đường từ trái tim đến với trái tim một cách tận tình, tận tâm nhất. Bởi lẽ, đối với cô, các em chính là thế hệ tương lại của đất nước. Việc các em học tập tốt cũng chính là cô đã góp một phần sức nhỏ của mình giúp xây dựng quê hương đất nước ngày một tươi đẹp.

  rate Đánh giá của học viên (1 đánh giá)
  rate 1
  Đánh giá
  5 sao
  • 100%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  5,000đ /ngày
  Gói luyện thi Học thủ khoa
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK HT gửi 9285
  • Thời lượng: 112 giờ 11 phút
  • Giáo trình: 215 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu