Lớp 8

Tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 8 các môn học Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán, Vật Lý, Hóa Học
Bạn sẽ học được gì

Khóa học trực tuyến lớp 8 các môn học trên lớp bao gồm Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học. Đầy đủ mọi trình độ từ cơ bản tới nâng cao. Chương trình xây chuẩn khung bộ giáo dục

Giới thiệu khóa học

Khóa học trực tuyến lớp 8 các môn học trên lớp bao gồm Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học. Đầy đủ mọi trình độ từ cơ bản tới nâng cao. Chương trình xây chuẩn khung bộ giáo dục

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng ôn Hóa học lớp 8
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 1. Chất 21:55:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 2. Nguyên tử - Nguyên tố hóa học (phần 1) 24:05:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 3. Nguyên tử - Nguyên tố hóa học (phần 2) 14:40:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 4. Đơn chất và hợp chất – phân tử 10:57:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 5. Công thức hóa học 26:59:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 6. Hóa trị 28:26:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 7. Ôn tập Chất - Nguyên tử - Phân tử 28:39:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 1. Sự biến đổi chất – Phản ứng hóa học 23:49:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 2. Định luật bảo toàn khối lượng 19:50:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 3. Phương trình hóa học 22:55:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 4. Ôn tập Phản ứng hóa học 24:53:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 1. Mol - Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích, lượng chất 25:12:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 2. Tỉ khối của chất khí 29:41:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 3. Tính theo công thức hóa học (phần 1) 24:06:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 4. Tính theo công thức hóa học (phần 2) 32:16:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 5. Tính theo phương trình hóa học (phần 1) 36:38:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 6. Tính theo phương trình hóa học (phần 2) 31:08:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 7. Ôn tập Mol và tính toán hóa học 30:50:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 1. Tính chất - Ứng dụng – Điều chế khí oxi 23:52:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 2. Bài tập về oxi 35:40:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 3. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Phản ứng phân hủy 24:45:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 4. Oxit 34:37:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 5. Không khí – Sự cháy 23:06:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 6. Ôn tập Oxi - Không khí 29:59:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 1. Tính chất - Ứng dụng hiđro 30:47:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 2. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế 35:49:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 3. Nước 22:40:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 4. Axit – Bazơ – Muối 34:17:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 5. Ôn tập Hiđro - Nước 28:27:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 1. Dung dịch – Độ tan 25:32:00
 • Bài 31: CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 2. Nồng độ dung dịch 27:52:00
 • Bài 32: CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 3. Ôn tập Dung dịch 26:36:00
 • Phần 2: Tổng ôn Ngữ văn lớp 8
 • Bài 1:  Bài 1. Tôi đi học 26:28:00
 • Bài 2:  Bài 2. Trong lòng mẹ 24:07:00
 • Bài 3:  Bài 3. Tức nước vỡ bờ 23:56:00
 • Bài 4:  Bài 4. Lão Hạc 34:16:00
 • Bài 5:  Bài 5. Thuế máu 22:47:00
 • Bài 6:  Bài 6. Cô bé bán diêm 23:35:00
 • Bài 7:  Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió 28:17:00
 • Bài 8:  Bài 8. Chiếc lá cuối cùng 28:01:00
 • Bài 9:  Bài 9. Hai cây phong 26:08:00
 • Bài 10:  Bài 10. Thông tin về ngày trái đất năm 2000 16:20:00
 • Bài 11:  Bài 11. Ôn dịch thuốc lá 18:31:00
 • Bài 12:  Bài 12. Bài toán dân số 19:37:00
 • Bài 13:  Bài 13. Đập đá ở Côn Lôn 21:20:00
 • Bài 14:  Bài 14. Trường từ vựng 18:01:00
 • Bài 15:  Bài 15. Từ tượng hình, từ tượng thanh 14:11:00
 • Bài 16:  Bài 16. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 17:50:00
 • Bài 17:  Bài 17. Trợ từ, thán từ 15:19:00
 • Bài 18:  Bài 18. Tình thái từ 14:53:00
 • Bài 19:  Bài 19. Câu ghép 18:43:00
 • Bài 20:  Bài 20. Nói quá, nói giảm nói tránh 14:11:00
 • Bài 21:  Bài 21. Ôn luyện về dấu câu 17:08:00
 • Bài 22:  Bài 22. Tính thống nhất về chủ đề và bố cục của văn bản 23:05:00
 • Bài 23:  Bài 23. Xây dựng đoạn và liên kết đoạn trong văn bản 18:41:00
 • Bài 24:  Bài 24. Tóm tắt và luyện tập tóm tắt văn bản tự sự 17:29:00
 • Bài 25:  Bài 25. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự - Luyện tập 16:31:00
 • Bài 26:  Bài 26. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh và phương pháp thuyết minh 16:07:00
 • Bài 27:  Bài 27. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 15:32:00
 • Bài 28:  Bài 28. Ông đồ 26:38:00
 • Bài 29:  Bài 29. Nhớ rừng 20:16:00
 • Bài 30:  Bài 30. Nhớ rừng 22:09:00
 • Bài 31:  Bài 31. Khi con tu hú 19:29:00
 • Bài 32:  Bài 32. Tức cảnh Pác Bó 20:01:00
 • Bài 33:  Bài 33. Ngắm trăng, Đi đường 21:12:00
 • Bài 34:  Bài 34. Câu nghi vấn 14:06:00
 • Bài 35:  Bài 35. Câu cầu khiến 12:57:00
 • Bài 36:  Bài 36. Câu cảm thán 13:10:00
 • Bài 37:  Bài 37. Câu trần thuật 15:58:00
 • Bài 38:  Bài 38. Câu phủ định 15:03:00
 • Bài 39:  Bài 39. Chiếu dời đô 24:22:00
 • Bài 40:  Bài 40. Hịch tướng sĩ 28:26:00
 • Bài 41:  Bài 41. Nước Đại Việt ta 22:42:00
 • Bài 42:  Bài 42. Bàn luận về phép học 17:00:00
 • Bài 43:  Bài 43. Viết đoạn trong văn bản thuyết minh 21:20:00
 • Bài 44:  Bài 44. Thuyết minh một thể loại văn học 14:24:00
 • Bài 45:  Bài 45. Thuyết minh về một phương pháp cách làm 18:37:00
 • Bài 46:  Bài 46. Thuyết minh một danh lam thắng cảnh 14:11:00
 • Bài 47:  Bài 47. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục 16:12:00
 • Bài 48:  Bài 48. Đi bộ ngao du 08:11:00
 • Bài 49:  Bài 49. Hành động nói 09:20:00
 • Bài 50:  Bài 50. Hội thoại 28:06:00
 • Bài 51:  Bài 51. Lựa chọn trật tự từ trong câu 18:38:00
 • Bài 52:  Bài 52. Chữa lỗi diễn đạt (lỗi logic) 17:25:00
 • Bài 53:  Bài 53. Viết đoạn văn trình bày luận điểm - Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 15:16:00
 • Bài 54:  Bài 54. Tìm hiểu, luyện tập đưa yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận 19:54:00
 • Bài 55:  Bài 55. Tìm hiểu, luyện tập đưa yếu tố tự sự vào văn nghị luận 13:56:00
 • Phần 3: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 8
 • Bài 1: Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.1. Vocabulary 45:02:00
 • Bài 2: Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.2. Grammar 30:16:00
 • Bài 3: Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.3. Communication & Pronunciation 42:14:00
 • Bài 4: Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.1. Vocabulary 32:19:00
 • Bài 5: Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.2. Grammar 21:26:00
 • Bài 6: Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.3. Communication & Pronunciation 32:52:00
 • Bài 7: Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.1. Vocabulary 34:14:00
 • Bài 8: Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.2. Grammar 27:47:00
 • Bài 9: Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.3. Communication & Pronunciation 34:52:00
 • Bài 10: Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.1. Vocabulary 40:37:00
 • Bài 11: Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.2. Grammar 22:39:00
 • Bài 12: Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.3. Communication & Pronunciation 41:43:00
 • Bài 13: Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.1. Vocabulary 34:55:00
 • Bài 14: Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.2. Grammar 26:27:00
 • Bài 15: Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.3. Communication & Pronunciation 37:07:00
 • Bài 16: Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.1. Vocabulary 33:19:00
 • Bài 17: Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.2. Grammar 20:03:00
 • Bài 18: Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.3. Communication & Pronunciation 37:09:00
 • Bài 19: Unit 7. Pollution:  Lesson 7.1. Vocabulary 41:08:00
 • Bài 20: Unit 7. Pollution:  Lesson 7.2. Grammar 20:24:00
 • Bài 21: Unit 7. Pollution:  Lesson 7.3. Communication & Pronunciation 38:46:00
 • Bài 22: Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.1. Vocabulary 38:52:00
 • Bài 23: Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.2. Grammar 30:31:00
 • Bài 24: Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.3. Communication & Pronunciation 39:12:00
 • Bài 25: Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.1. Vocabulary 38:24:00
 • Bài 26: Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.2. Grammar 29:28:00
 • Bài 27: Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.3. Communication & Pronunciation 44:38:00
 • Bài 28: Unit 10. Communication:  Lesson 10.1. Vocabulary 35:43:00
 • Bài 29: Unit 10. Communication:  Lesson 10.2. Grammar 17:20:00
 • Bài 30: Unit 10. Communication:  Lesson 10.3. Communication & Pronunciation 40:18:00
 • Bài 31: Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.1. Vocabulary 34:20:00
 • Bài 32: Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.2. Grammar 26:21:00
 • Bài 33: Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.3. Communication & Pronunciation 43:21:00
 • Bài 34: Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.1. Vocabulary 36:45:00
 • Bài 35: Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.2. Grammar 21:20:00
 • Bài 36: Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.3. Communication & Pronunciation 46:16:00
 • Phần 4: Tổng ôn Toán lớp 8
 • Bài 1: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức 16:52:00
 • Bài 2: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 2. Nhân đa thức với đa thức 29:18:00
 • Bài 3: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ 16:49:00
 • Bài 4: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 24:03:00
 • Bài 5: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 23:03:00
 • Bài 6: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 26:29:00
 • Bài 7: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức 15:51:00
 • Bài 8: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử 18:47:00
 • Bài 9: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 24:51:00
 • Bài 10: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức 19:56:00
 • Bài 11: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức 24:42:00
 • Bài 12: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp 33:20:00
 • Bài 13: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 1. Phân thức đại số 21:16:00
 • Bài 14: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức 24:20:00
 • Bài 15: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 3. Rút gọn phân thức 33:37:00
 • Bài 16: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 34:02:00
 • Bài 17: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số 25:32:00
 • Bài 18: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số 23:33:00
 • Bài 19: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số 17:26:00
 • Bài 20: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 8. Phép chia các phân thức đại số 18:05:00
 • Bài 21: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức 21:37:00
 • Bài 22: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 1. Mở đầu về phương trình 25:09:00
 • Bài 23: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 28:09:00
 • Bài 24: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0 25:30:00
 • Bài 25: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 4. Phương trình tích 28:48:00
 • Bài 26: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu 34:40:00
 • Bài 27: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 26:30:00
 • Bài 28: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) 36:48:00
 • Bài 29: Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 19:30:00
 • Bài 30: Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 16:21:00
 • Bài 31: Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 3. Bất phương trình một ẩn 25:21:00
 • Bài 32: Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 36:13:00
 • Bài 33: Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 22:26:00
 • Bài 34: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 1. Tứ giác 22:49:00
 • Bài 35: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 2. Hình thang 30:01:00
 • Bài 36: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 3. Hình thang cân 38:22:00
 • Bài 37: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang 33:11:00
 • Bài 38: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 5. Đối xứng trục 30:16:00
 • Bài 39: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 6. Hình bình hành 26:41:00
 • Bài 40: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 7. Đối xứng tâm 20:47:00
 • Bài 41: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 8. Hình chữ nhật 27:05:00
 • Bài 42: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 9. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 22:49:00
 • Bài 43: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 10. Hình thoi 21:31:00
 • Bài 44: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 11. Hình vuông 21:48:00
 • Bài 45: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 1. Đa giác. Đa giác đều 20:28:00
 • Bài 46: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 2. Diện tích hình chữ nhật 18:12:00
 • Bài 47: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 3. Diện tích tam giác 17:39:00
 • Bài 48: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 4. Diện tích hình thang 14:56:00
 • Bài 49: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 5. Diện tích hình thoi 21:48:00
 • Bài 50: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 6. Diện tích đa giác 19:34:00
 • Bài 51: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác 25:59:00
 • Bài 52: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét 36:11:00
 • Bài 53: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác 20:39:00
 • Bài 54: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng 11:01:00
 • Bài 55: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất 28:03:00
 • Bài 56: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai 20:02:00
 • Bài 57: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba 24:22:00
 • Bài 58: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 21:36:00
 • Bài 59: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng 16:41:00
 • Bài 60: Chương VIII – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU:  Bài 1. Hình hộp chữ nhật 22:22:00
 • Bài 61: Chương VIII – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU:  Bài 2. Hình lăng trụ đứng 21:03:00
 • Bài 62: Chương VIII – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU:  Bài 3. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 14:25:00
 • Phần 5: Tổng ôn Vật lý lớp 8
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 1. Chuyển động cơ học 20:04:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 2. Vận tốc 24:51:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều 29:06:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 4. Biểu diễn lực 21:56:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính 25:10:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 6. Lực ma sát 28:48:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 7. Áp suất 27:28:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 8. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển 33:00:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 9. Bình thông nhau - Máy nén thủy lực 35:54:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét 24:12:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 11. Sự nổi 28:20:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 12. Công cơ học. Định luật về công 29:43:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 13. Công suất 31:11:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 14. Cơ năng 45:29:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 15. Ôn tập chương I 48:56:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 16. Cấu tạo chất 30:20:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 17. Sự chuyển động của nguyên tử, phân tử 25:10:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 18. Nhiệt năng 28:42:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 19. Dẫn nhiệt - Cách nhiệt 30:00:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 20. Đối lưu - Bức xạ nhiệt 21:37:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 21. Công thức tính nhiệt lượng 22:22:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 22. Phương trình cân bằng nhiệt 24:48:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 23. Ôn tập chương II 29:36:00
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Nhóm Giáo viên khối 8
  0 học viên
  Khóa học

  Nhóm giáo viên giảng dạy khối 8 gồm có các thầy cô:

  1. Cô Nguyễn Hồng Thắm Với giọng giảng chậm rãi, cụ thể, tỉ mỉ, trực quan bám sát chương trình học giúp các em học sinh củng cố kiến thức Cách trình bày bảng rõ ràng, mạch lạc, giúp các em theo dõi bài học và học cách vận dụng các kiến thức vào giải quyết các vấn đề của bài môn Vật lí. Bảng vàng thành tích * Tốt nghiệp bằng giỏi ĐH Sư phạm Hà Nội * Nhận giấy khen "Sinh viên 5 tốt"; "Sinh viên 5 rèn luyện" do Hội sinh viên Việt Nam trao tặng * Nhiều năm liền là sinh viên giỏi và nhận học bổng khuyến khích học tập của ĐH Sư Phạm HN * Giải Nhì cuộc thi Nghiệp vụ Sư phạm * Tham gia đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội * Thành công giúp đỡ nhiều học sinh đỗ vào cấp 3 chuyên tại Hà Nội và các trường ĐH danh tiếng

  2. Cô Nguyễn Hoài Thu Là một người yêu đọc sách và thích đi du lịch, cô Hoài Thu được biết đến bởi phong thái nhẹ nhàng và trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy của mình. Đối với cô Hoài Thu: Dạy là dẫn dắt, học là tìm tòi. Chính vì vậy bất kể giáo viên hay học sinh đều phải nhận thức rõ được vai trò và mục đích của mình. Từ đó có những định hình và phương pháp để có thể đóng tròn vai của mình. Một trong những câu châm ngôn được cô Thu vô cùng yêu thích: Live as if you were to die tomorrow, Learn as if yo were to live forever- Hãy sống như ngày mai sẽ chết và hãy học tập như mình sẽ sống mãi mãi. Đối với ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng, việc học tập và ứng dụng trong cuộc sống cần đi liền với nhau, bổ sung cho nhau, và đây sẽ là một hành trình kéo dài cả đời của các bạn.

  3. Cô Phạm Lan Anh Để học sinh hiểu và yêu môn Văn chưa đủ, đó còn phải hiểu đúng và đồng cảm hơn với cuộc đời", cô Lan Anh cho rằng vai trò của người thầy là không chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản trên lớp mà còn phải giúp các em định hướng, liên hệ với cuộc sống, biết đồng cảm, chia sẻ, hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ. Bằng lối tư duy linh hoạt cùng khả năng sử dụng ngôn ngữ lưu loát, tự nhiên, các bài giảng của cô Lan Anh giúp các em học sinh định hình được giá trị cốt lõi của môn Ngữ Văn, từ đó truyền cảm hứng yêu mến và tăng khả năng tiếp nhận cho các em.

  4. Thầy Lê Tuấn Anh Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến trong một gia đình có truyền thống dạy học, thầy Tuấn Anh bén duyên với nghề giáo khi còn là chàng sinh viên trẻ trên giảng đường Đại Học. Đối với thầy Tuấn Anh, học sinh chỉ thực sự yêu thích môn học khi các em thực sự Hiểu bài giảng của người thầy. Vì vậy, người thầy giỏi là người luôn trau dồi và sáng tạo những phương thức giúp các em học sinh tiếp cận kiến thức một cách nhanh và dễ hiểu nhất. Đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng người dẫn đường sẽ dẫn bạn đi con đường ngắn hơn.

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  5,000đ /ngày
  Gói luyện thi Học thủ khoa
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK HT gửi 9285
  • Thời lượng: 99 giờ 34 phút
  • Giáo trình: 208 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu