Lớp 5

Tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 5 các môn học Tiếng Anh, Toán
Bạn sẽ học được gì

Khóa học trực tuyến các môn học lớp 5, trình độ từ cơ bản tới nâng cao. Đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Anh

Giới thiệu khóa học

Khóa học trực tuyến các môn học lớp 5, trình độ từ cơ bản tới nâng cao. Đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Anh

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng ôn Toán lớp 5
 • Bài 1: Bài 1: Phân số thập phân 08:58:00
 • Bài 2: Bài 2: Hỗn số 08:27:00
 • Bài 3: Bài 3: Hỗn số ( Tiếp) 16:19:00
 • Bài 4: Bài 4a: Ôn tập bổ sung giải toán (tỉ lệ thuận) 12:05:00
 • Bài 5: Bài 4b: Ôn tập bổ sung giải toán (tỉ lệ nghịch) 10:12:00
 • Bài 6: Bài 5: Ôn tập bổ sung giải toán ( tổng - hiệu) 11:51:00
 • Bài 7: Bài 6: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài 11:07:00
 • Bài 8: Bài 7: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng 10:08:00
 • Bài 9: Bài 8: Đề-ca-mét vuông, hec-tô-mét vuông 14:02:00
 • Bài 10: Bài 9: Mi - li - mét vuông và bảng đơn vị đo di 09:21:00
 • Bài 11: Bài 10: Hec - ta 07:49:00
 • Bài 12: Bài 11: Khái niệm số thập phân 09:34:00
 • Bài 13: Bài 12: Khái niệm số thập phân ( tiếp) 09:29:00
 • Bài 14: Bài 13: Hàng của số thập phân Đọc, viết số thập 09:16:00
 • Bài 15: Bài 14: Số thập phân bằng nhau 10:56:00
 • Bài 16: Bài 15: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập 13:19:00
 • Bài 17: Bài 16: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập 09:42:00
 • Bài 18: Bài 17: So sánh 2 số thập phân 11:00:00
 • Bài 19: Bài 18: Viết các số đo diện tích dưới dạng số t 10:47:00
 • Bài 20: Bài 19: Cộng 2 số thập phân 12:14:00
 • Bài 21: Bài 20: Tổng nhiều số thập phân 09:23:00
 • Bài 22: Bài 21: Trừ 2 số thập phân 08:28:00
 • Bài 23: Bài 22: Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên 11:05:00
 • Bài 24: Bài 23: Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân 11:44:00
 • Bài 25: Bài 24: Nhân 1 số thập phân với 10, 100, 1000 11:13:00
 • Bài 26: Bài 25: Chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên 08:58:00
 • Bài 27: Bài 26: Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000 15:06:00
 • Bài 28: Bài 27: Chia 1 số tự nhiên cho 1 số từ nhiên mà 10:02:00
 • Bài 29: Bài 28: Chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân 11:03:00
 • Bài 30: Bài 29: Chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân 10:17:00
 • Bài 31: Bài 30: Tỉ số phần trăm 09:34:00
 • Bài 32: Bài 31: Giải toán về tỉ số phần trăm 08:06:00
 • Bài 33: Bài 32: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp) 08:15:00
 • Bài 34: Bài 33: Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp) 06:26:00
 • Bài 35: Bài 34: Hình tam giác 10:56:00
 • Bài 36: Bài 35: Diện tích hình tam giác 11:02:00
 • Bài 37: Bài 36: Hình thang 06:57:00
 • Bài 38: Bài 37: Diện tích hình thang 09:08:00
 • Bài 39: Bài 38: Hình tròn, đường tròn 08:13:00
 • Bài 40: Bài 39: Chu vi hình tròn 08:52:00
 • Bài 41: Bài 40: Giới thiệu biểu đồ hình quạt 05:35:00
 • Bài 42: Bài 41: Diện tích hình tròn 05:30:00
 • Bài 43: Bài 42: Hình hộp chữ nhật, Hình lập phương 11:40:00
 • Bài 44: Bài 43: Diện tích xung quanh và diện tích toàn 10:41:00
 • Bài 45: Bài 44: Diện tích xung quanh, diện tích toàn ph 06:03:00
 • Bài 46: Bài 45: Thể tích của 1 hình 08:53:00
 • Bài 47: Bài 46: Xăng - ti - mét khối Đề - xi - mét khối 07:22:00
 • Bài 48: Bài 47: Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầ 06:24:00
 • Bài 49: Bài 48: Cộng số đo thời gian 10:23:00
 • Bài 50: Bài 49: Trừ số đo thời gian 08:42:00
 • Bài 51: Bài 50: Nhân số đo thời gian với 1 số 07:53:00
 • Bài 52: Bài 51: Chia số đo thời gian cho 1 số 09:09:00
 • Bài 53: Bài 52: Vận tốc 07:24:00
 • Bài 54: Bài 53: Quãng đường 07:25:00
 • Bài 55: Bài 54: Thời gian 08:14:00
 • Phần 2: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 5
 • Bài 1: Unit 1. What's your address:  Lesson 1 23:00:00
 • Bài 2: Unit 1. What's your address:  Lesson 2 15:02:00
 • Bài 3: Unit 1. What's your address:  Lesson 3 17:52:00
 • Bài 4: Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 1 22:06:00
 • Bài 5: Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 2 18:05:00
 • Bài 6: Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 3 13:25:00
 • Bài 7: Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 1 20:36:00
 • Bài 8: Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 2 15:50:00
 • Bài 9: Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 3 17:33:00
 • Bài 10: Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 1 18:58:00
 • Bài 11: Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 2 13:12:00
 • Bài 12: Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 3 14:51:00
 • Bài 13: Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 1 18:53:00
 • Bài 14: Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 2 13:54:00
 • Bài 15: Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 3 15:35:00
 • Bài 16: Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 1 20:23:00
 • Bài 17: Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 2 20:08:00
 • Bài 18: Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 3 15:29:00
 • Bài 19: Unit 7. How do you learn English:  Lesson 1 18:48:00
 • Bài 20: Unit 7. How do you learn English:  Lesson 2 13:05:00
 • Bài 21: Unit 7. How do you learn English:  Lesson 3 16:59:00
 • Bài 22: Unit 8. What are you reading:  Lesson 1 14:59:00
 • Bài 23: Unit 8. What are you reading:  Lesson 2 14:49:00
 • Bài 24: Unit 8. What are you reading:  Lesson 3 13:21:00
 • Bài 25: Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 1 17:26:00
 • Bài 26: Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 2 16:29:00
 • Bài 27: Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 3 12:50:00
 • Bài 28: Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 1 22:35:00
 • Bài 29: Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 2 17:45:00
 • Bài 30: Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 3 17:19:00
 • Bài 31: Unit 11. What's matter with you:  Lesson 1 14:07:00
 • Bài 32: Unit 11. What's matter with you:  Lesson 2 15:08:00
 • Bài 33: Unit 11. What's matter with you:  Lesson 3 14:49:00
 • Bài 34: Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 1 16:25:00
 • Bài 35: Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 2 13:37:00
 • Bài 36: Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 3 15:31:00
 • Bài 37: Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 1 13:17:00
 • Bài 38: Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 2 13:56:00
 • Bài 39: Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 3 10:43:00
 • Bài 40: Unit 14. What happened in the story:  Lesson 1 25:26:00
 • Bài 41: Unit 14. What happened in the story:  Lesson 2 13:01:00
 • Bài 42: Unit 14. What happened in the story:  Lesson 3 18:19:00
 • Bài 43: Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 1 13:47:00
 • Bài 44: Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 2 16:46:00
 • Bài 45: Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 3 14:19:00
 • Bài 46: Unit 16. Where's the post office:  Lesson 1 23:00:00
 • Bài 47: Unit 16. Where's the post office:  Lesson 2 19:04:00
 • Bài 48: Unit 16. Where's the post office:  Lesson 3 13:29:00
 • Bài 49: Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 1 22:00:00
 • Bài 50: Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 2 21:02:00
 • Bài 51: Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 3 18:57:00
 • Bài 52: Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 1 22:19:00
 • Bài 53: Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 2 18:44:00
 • Bài 54: Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 3 16:50:00
 • Bài 55: Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 1 21:49:00
 • Bài 56: Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 2 15:35:00
 • Bài 57: Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 3 19:31:00
 • Bài 58: Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 1 24:58:00
 • Bài 59: Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 2 15:07:00
 • Bài 60: Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 3 15:45:00
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Nhóm Giáo viên khối 5
  0 học viên
  Khóa học

  Nhóm giáo viên giảng dạy khối 5 gồm các thầy cô:

  1. Cô Nguyễn Kiều Trang

  2. Cô Giang Ly Là một người yêu du lịch, đến những vùng đất mới, khám phá văn hóa, gặp những người bạn mới và quan trọng hơn hết là được bồi đắp về tâm hồn cũng như tích lũy vốn sống và hiểu biết. Những trải nghiêm ấy chính là những tư liệu quý giá để cô Giang có thể chia sẻ, truyền cảm hứng đến các em học sinh của mình ngay trong việc học Tiếng Anh. Cô luôn cố gắng chắt chiu từng cơ hội, từng bài giảng để cùng đồng hành cùng với học sinh trên con đường chinh phục ngôn ngữ. Giảng dạy bằng niềm đam mê, sở thích, tình yêu dành cho học trò chính là đích đến của cô. Đối với cô Giang, sự thành công của học trò là niềm vui, niềm hạnh phúc trên con đường sự nghiệp giảng dạy của mình. Hiện tại cô Giang đang công tác tại khoa Tiếng Anh của trường PTLC Olympia

  rate Đánh giá của học viên (1 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 100%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  5,000đ /ngày
  Gói luyện thi Học thủ khoa
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK HT gửi 9285
  • Thời lượng: 26 giờ 1 phút
  • Giáo trình: 115 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu