Lớp 4

Tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 4 các môn học Tiếng Anh, Toán
Bạn sẽ học được gì

Khóa học trực tuyến các môn học lớp 4, trình độ từ cơ bản tới nâng cao. Đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Anh

Giới thiệu khóa học

Khóa học trực tuyến các môn học lớp 4, trình độ từ cơ bản tới nâng cao. Đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Anh

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng ôn Toán lớp 4
 • Bài 1: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 1. Số có nhiều chữ số 28:55:00
 • Bài 2: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 2. Biểu thức chứa chữ 18:36:00
 • Bài 3: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 3. Số tự nhiên 40:14:00
 • Bài 4: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 4. Bảng đơn vị đo khối lượng 20:16:00
 • Bài 5: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 5. Trung bình cộng 29:08:00
 • Bài 6: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 6. Đơn vị đo thời gian. Biểu đồ 18:04:00
 • Bài 7: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 1. Cộng các số tự nhiên 23:50:00
 • Bài 8: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 2. Trừ các số tự nhiên 35:27:00
 • Bài 9: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 3. Bài toán tổng - hiệu 31:36:00
 • Bài 10: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 4. Nhân các số tự nhiên (phần I) 19:32:00
 • Bài 11: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 5. Nhân các số tự nhiên (phần II) 30:12:00
 • Bài 12: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 6. Nhân với số có nhiều chữ số (Phần 1) 29:03:00
 • Bài 13: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 7. Nhân với số có nhiều chữ số (Phần 2) 36:03:00
 • Bài 14: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 8. Một số yếu tố hình học 36:53:00
 • Bài 15: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 9. Chia các số tự nhiên (phần I) 38:44:00
 • Bài 16: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 10. Chia các số tự nhiên (phần II) 20:44:00
 • Bài 17: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 11. Chia cho số có nhiều chữ số 43:25:00
 • Bài 18: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 12. Chia cho số có nhiều chữ số (tiếp) 51:51:00
 • Bài 19: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 13. Một số quy tắc chia nhẩm 23:58:00
 • Bài 20: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 14. Một số đơn vị đo diện tích 32:45:00
 • Bài 21: Chuyên đề 3. Dấu hiệu chia hết. Hình bình hành: Bài 1. Dấu hiệu chia hết 27:21:00
 • Bài 22: Chuyên đề 3. Dấu hiệu chia hết. Hình bình hành: Bài 2. Hình bình hành 16:15:00
 • Bài 23: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 1. Phân số 08:05:00
 • Bài 24: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 2. Rút gọn. Quy đồng mẫu số các phân số 22:59:00
 • Bài 25: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 3. So sánh phân số 17:44:00
 • Bài 26: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 4. Cộng, trừ phân số 13:27:00
 • Bài 27: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 5. Nhân, chia phân số 21:25:00
 • Bài 28: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 6. Hình thoi 12:20:00
 • Bài 29: Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 1. Tỉ số. Bài toán tổng - tỉ 15:52:00
 • Bài 30: Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 2. Bài toán hiệu - tỉ 09:39:00
 • Bài 31: Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 3. Tỉ lệ bản đồ 13:50:00
 • Phần 2: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 4
 • Bài 1:  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.1 21:13:00
 • Bài 2:  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.2 18:55:00
 • Bài 3:  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.3 13:03:00
 • Bài 4:  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.1 21:46:00
 • Bài 5:  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.2 18:11:00
 • Bài 6:  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.3 16:17:00
 • Bài 7:  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.1 21:36:00
 • Bài 8:  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.2  18:15:00
 • Bài 9:  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.3 12:41:00
 • Bài 10:  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.1 24:24:00
 • Bài 11:  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.2  16:26:00
 • Bài 12:  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.3 12:13:00
 • Bài 13:  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.1 19:03:00
 • Bài 14:  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.2  18:10:00
 • Bài 15:  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.3 12:04:00
 • Bài 16:  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.1 19:10:00
 • Bài 17:  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.2 15:30:00
 • Bài 18:  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.3 13:05:00
 • Bài 19:  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.1 23:51:00
 • Bài 20:  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.2  18:36:00
 • Bài 21:  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.3 13:01:00
 • Bài 22:  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.1 19:54:00
 • Bài 23:  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.2  17:09:00
 • Bài 24:  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.3 14:00:00
 • Bài 25:  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.1 23:12:00
 • Bài 26:  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.2  19:58:00
 • Bài 27:  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.3 16:53:00
 • Bài 28:  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.1 25:31:00
 • Bài 29:  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.2  21:27:00
 • Bài 30:  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.3 15:34:00
 • Bài 31:  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.1 20:03:00
 • Bài 32:  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.2  12:53:00
 • Bài 33:  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.3 13:47:00
 • Bài 34:  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.1 19:15:00
 • Bài 35:  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.2  13:37:00
 • Bài 36:  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.3 14:26:00
 • Bài 37:  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.1 16:41:00
 • Bài 38:  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.2  13:22:00
 • Bài 39:  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.3 13:04:00
 • Bài 40:  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.1 13:29:00
 • Bài 41:  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.2  17:03:00
 • Bài 42:  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.3 14:24:00
 • Bài 43:  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.1 16:06:00
 • Bài 44:  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.2  13:11:00
 • Bài 45:  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.3 11:57:00
 • Bài 46:  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.1 16:31:00
 • Bài 47:  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.2  12:22:00
 • Bài 48:  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.3 14:15:00
 • Bài 49:  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.1 24:43:00
 • Bài 50:  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.2  20:39:00
 • Bài 51:  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.3 14:33:00
 • Bài 52:  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.1 24:13:00
 • Bài 53:  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.2  14:53:00
 • Bài 54:  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.3 13:23:00
 • Bài 55:  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.1 23:12:00
 • Bài 56:  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.2  16:14:00
 • Bài 57:  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.3 15:06:00
 • Bài 58:  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.1 18:54:00
 • Bài 59:  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.2  17:38:00
 • Bài 60:  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.3 15:15:00
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Nhóm Giáo viên khối 4
  0 học viên
  Khóa học

  Nhóm giáo viên giảng dạy khối 4 gồm các thầy cô:

  1. Cô Nguyễn Ngọc

  2. Cô Giang Ly Là một người yêu du lịch, đến những vùng đất mới, khám phá văn hóa, gặp những người bạn mới và quan trọng hơn hết là được bồi đắp về tâm hồn cũng như tích lũy vốn sống và hiểu biết. Những trải nghiêm ấy chính là những tư liệu quý giá để cô Giang có thể chia sẻ, truyền cảm hứng đến các em học sinh của mình ngay trong việc học Tiếng Anh. Cô luôn cố gắng chắt chiu từng cơ hội, từng bài giảng để cùng đồng hành cùng với học sinh trên con đường chinh phục ngôn ngữ. Giảng dạy bằng niềm đam mê, sở thích, tình yêu dành cho học trò chính là đích đến của cô. Đối với cô Giang, sự thành công của học trò là niềm vui, niềm hạnh phúc trên con đường sự nghiệp giảng dạy của mình. Hiện tại cô Giang đang công tác tại khoa Tiếng Anh của trường PTLC Olympia

  rate Đánh giá của học viên (2 đánh giá)
  rate 1
  Đánh giá
  5 sao
  • 50%
  • 50%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  5,000đ /ngày
  Gói luyện thi Học thủ khoa
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK HT gửi 9285
  • Thời lượng: 30 giờ 15 phút
  • Giáo trình: 91 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu