Lớp 10

Tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 10 các môn học Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán, Vật Lý, Hóa Học
Bạn sẽ học được gì

Khóa học trực tuyến lớp 10 tại hệ thống Hocthukhoa.vn là khóa học được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng học sinh trên cả nước, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục, giúp học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc, tạo tiền đề phát triển, và phát triển nâng cao.

Giới thiệu khóa học

Khóa học trực tuyến lớp 10 tại hệ thống Hocthukhoa.vn là khóa học được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng học sinh trên cả nước, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục, giúp học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc, tạo tiền đề phát triển, và phát triển nâng cao.

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng ôn Hóa học lớp 10
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 1. Thành phần nguyên tử 14:08:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học 24:19:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 3. Đồng vị 15:14:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử 18:26:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử 19:52:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 6. Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử 25:23:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 17:08:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học 17:39:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 3. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn 22:29:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 26:40:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 5. Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học 28:21:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 1. Liên kết ion 28:37:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 2. Liên kết cộng hóa trị 30:10:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 3. Hóa trị và số oxi hóa 35:01:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 4. Luyện tập Liên kết hóa học 40:52:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ:  Bài 1. Phản ứng oxi hóa - khử 30:46:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ:  Bài 2. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ 32:55:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ:  Bài 3. Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử 48:12:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 1. Khái quát về nhóm halogen 22:13:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 2. Clo 31:25:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 3. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua 34:24:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 4. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo 18:02:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 5. Luyện tập Clo và hợp chất của clo 38:32:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 6. Flo - Brom - Iot 21:38:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 7. Luyện tập Nhóm halogen 37:14:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 1. Oxi - Ozon 23:12:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 2. Lưu huỳnh 31:01:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 3. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit 46:58:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 4. Luyện tập Oxi và lưu huỳnh (Phần 1) 30:14:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 5. Luyện tập Oxi và lưu huỳnh (Phần 2) 35:16:00
 • Bài 31: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 6. Axit sunfuric - Muối sunfat 35:57:00
 • Bài 32: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 7. Luyện tập Axit sunfuric (Phần 1) 41:29:00
 • Bài 33: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 8. Luyện tập Axit sunfuric (Phần 2) 45:40:00
 • Bài 34: CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC:  Bài 1. Tốc độ phản ứng hóa học 24:08:00
 • Bài 35: CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC:  Bài 2. Cân bằng hóa học 38:16:00
 • Bài 36: CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC:  Bài 3. Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 32:33:00
 • Phần 2: Tổng ôn Ngữ văn lớp 10
 • Bài 1:  Bài 1. Tổng quan văn học Việt Nam (Phần 1) 26:52:00
 • Bài 2:  Bài 2. Tổng quan văn học Việt Nam (Phần 2) 27:20:00
 • Bài 3:  Bài 3. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 28:38:00
 • Bài 4:  Bài 4. Khái quát văn học dân gian Việt Nam 30:55:00
 • Bài 5:  Bài 5. Chiến thắng Mtao Mxây (Phần 1) 19:48:00
 • Bài 6:  Bài 6. Chiến thắng Mtao Mxây (Phần 2) 28:43:00
 • Bài 7:  Bài 7. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy 37:41:00
 • Bài 8:  Bài 8. Uy-lít-xơ trở về (Phần 1) 24:15:00
 • Bài 9:  Bài 9. Uy-lít-xơ trở về (Phần 2) 25:34:00
 • Bài 10:  Bài 10. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự 26:22:00
 • Bài 11:  Bài 11. Tấm Cám (Phần 1) 21:19:00
 • Bài 12:  Bài 12. Tấm Cám (Phần 2) 25:34:00
 • Bài 13:  Bài 13. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự 24:22:00
 • Bài 14:  Bài 14. Truyện cười 24:57:00
 • Bài 15:  Bài 15. Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa 39:13:00
 • Bài 16:  Bài 16. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết 28:20:00
 • Bài 17:  Bài 17. Ca dao hài hước 19:45:00
 • Bài 18:  Bài 18. Tỏ lòng 30:13:00
 • Bài 19:  Bài 19. Cảnh ngày hè 27:51:00
 • Bài 20:  Bài 20. Tóm tắt văn bản tự sự theo nhân vật chính 23:01:00
 • Bài 21:  Bài 21. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 21:07:00
 • Bài 22:  Bài 22. Nhàn 27:51:00
 • Bài 23:  Bài 23. Độc Tiểu Thanh kí 21:32:00
 • Bài 24:  Bài 24. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ 28:09:00
 • Bài 25:  Bài 25. Tại Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng 21:49:00
 • Bài 26:  Bài 26. Cảm xúc mùa thu 19:11:00
 • Bài 27:  Bài 27. Thơ Hai cư của Ba-sô 27:46:00
 • Bài 28:  Bài 28. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh 27:42:00
 • Bài 29:  Bài 29. Lập dàn ý bài văn thuyết minh 38:14:00
 • Bài 30:  Bài 30. Phú sông Bạch Đằng 41:56:00
 • Bài 31:  Bài 31. Bình Ngô đại cáo (phần tác giả) 26:51:00
 • Bài 32:  Bài 32. Bình Ngô đại cáo (phần tác phẩm) 26:40:00
 • Bài 33:  Bài 33. Bình Ngô đại cáo (phần tác phẩm - Tiếp) 26:47:00
 • Bài 34:  Bài 34. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh 23:19:00
 • Bài 35:  Bài 35. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia 25:32:00
 • Bài 36:  Bài 36. Khái quát lịch sử tiếng Việt 26:54:00
 • Bài 37:  Bài 37. Phương pháp thuyết minh 33:19:00
 • Bài 38:  Bài 38. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên 43:33:00
 • Bài 39:  Bài 39. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh 35:09:00
 • Bài 40:  Bài 40. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt 44:24:00
 • Bài 41:  Bài 41. Tóm tắt văn bản thuyết minh 30:23:00
 • Bài 42:  Bài 42. Hồi trống Cổ Thành 46:12:00
 • Bài 43:  Bài 43. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 39:45:00
 • Bài 44:  Bài 44. Lập dàn ý bài văn nghị luận 42:14:00
 • Bài 45:  Bài 45. Truyện Kiều (Phần tác giả) 25:53:00
 • Bài 46:  Bài 46. Truyện Kiều (Đoạn trích Trao duyên) 35:35:00
 • Bài 47:  Bài 47. Truyện Kiều (Đoạn trích Nỗi thương mình) 24:07:00
 • Bài 48:  Bài 48. Truyện Kiều (Đoạn trích Chí khí anh hùng) 27:34:00
 • Bài 49:  Bài 49. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 38:33:00
 • Bài 50:  Bài 50. Các thao tác nghị luận 25:59:00
 • Phần 3: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 10
 • Bài 1: Unit 1. Family life:  Lesson 1.1. Conversation, Vocabulary, and Grammar 35:26:00
 • Bài 2: Unit 1. Family life:  Lesson 1.2. Pronunciation, Listening and Speaking 29:20:00
 • Bài 3: Unit 1. Family life:  Lesson 1.3. Reading and Writing 26:13:00
 • Bài 4: Unit 2. Your body and you:  Lesson 2.1. Conversation, Vocabulary, and Speaking 26:49:00
 • Bài 5: Unit 2. Your body and you:  Lesson 2.2. Pronunciation, Listening and Reading 36:08:00
 • Bài 6: Unit 2. Your body and you:  Lesson 2.3. Grammar and Writing 06:25:00
 • Bài 7: Unit 3. Music:  Lesson 3.1.Conversation, Vocabulary, and Reading 32:11:00
 • Bài 8: Unit 3. Music:  Lesson 3.2. Pronunciation, Listening, and Speaking 38:57:00
 • Bài 9: Unit 3. Music:  Lesson 3.3. Grammar and Writing 44:06:00
 • Bài 10: Unit 4. For a better community:  Lesson 4.1. Conversation, Vocabulary, and Grammar 59:22:00
 • Bài 11: Unit 4. For a better community:  Lesson 4.2. Reading, and Writing 48:17:00
 • Bài 12: Unit 4. For a better community:  Lesson 4.3. Pronunciation, Listening, and Speaking 29:49:00
 • Bài 13: Unit 5. Inventions:  Lesson 5.1. Conversation, Vocabulary, and Pronunciation 36:45:00
 • Bài 14: Unit 5. Inventions:  Lesson 5.2. Reading, Listening, and Speaking 39:01:00
 • Bài 15: Unit 5. Inventions:  Lesson 5.3. Grammar and Writing 53:14:00
 • Bài 16: Unit 6. Gender equality:  Lesson 6.1. Vocabulary, Conversation and Speaking 26:55:00
 • Bài 17: Unit 6. Gender equality:  Lesson 6.2. Pronunciation, Listening and Reading 32:24:00
 • Bài 18: Unit 6. Gender equality:  Lesson 6.3. Grammar and Writing 37:43:00
 • Bài 19: Unit 7. Cultural diversity:  Lesson 7.1. Vocabulary, Conversation, and Grammar 27:48:00
 • Bài 20: Unit 7. Cultural diversity:  Lesson 7.2. Pronunciation, Listening, and Reading 33:32:00
 • Bài 21: Unit 7. Cultural diversity:  Lesson 7.3. Writing, Grammar, and Speaking 33:05:00
 • Bài 22: Unit 8. New ways to learn:  Lesson 8.1. Conversation, Vocabulary, and Reading 41:10:00
 • Bài 23: Unit 8. New ways to learn:  Lesson 8.2. Pronunciation, Listening, and Speaking 41:54:00
 • Bài 24: Unit 8. New ways to learn:  Lesson 8.3. Grammar and Writing 41:12:00
 • Bài 25: Unit 9. Preserving the environment:  Lesson 9.1. Conversation, Vocabulary, and Reading 44:30:00
 • Bài 26: Unit 9. Preserving the environment:  Lesson 9.2. Pronunciation, Listening, and Speaking 44:04:00
 • Bài 27: Unit 9. Preserving the environment:  Lesson 9.3. Grammar and Writing 41:34:00
 • Bài 28: Unit 10. Ecotourism:  Lesson 10.1. Conversation, Vocabulary, and Grammar 05:10:00
 • Bài 29: Unit 10. Ecotourism:  Lesson 10.2. Pronunciation, Listening, and Speaking 36:15:00
 • Bài 30: Unit 10. Ecotourism:  Lesson 10.3. Reading and Writing 28:58:00
 • Phần 4: Tổng ôn Toán lớp 10
 • Bài 1: Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 1. Mệnh đề 21:10:00
 • Bài 2: Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 2. Tập hợp 15:56:00
 • Bài 3: Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 3. Các phép toán tập hợp 17:18:00
 • Bài 4: Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 4. Các tập hợp số 23:03:00
 • Bài 5: Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 5. Số gần đúng. Sai số 10:17:00
 • Bài 6: Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai:  Bài 1. Hàm số 14:39:00
 • Bài 7: Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai:  Bài 2. Hàm số y = ax + b 17:50:00
 • Bài 8: Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai:  Bài 3. Hàm số bậc hai 29:20:00
 • Bài 9: Chương 3. Phương trình - hệ phương trình:  Bài 1. Đại cương về phương trình 16:00:00
 • Bài 10: Chương 3. Phương trình - hệ phương trình:  Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai 33:18:00
 • Bài 11: Chương 3. Phương trình - hệ phương trình:  Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 24:11:00
 • Bài 12: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 1. Bất đẳng thức 22:02:00
 • Bài 13: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn (phần 1) 18:14:00
 • Bài 14: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn (phần 2) 26:10:00
 • Bài 15: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 4. Dấu của nhị thức bậc nhất 45:23:00
 • Bài 16: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 5. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 16:01:00
 • Bài 17: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 6. Dấu của tam thức bậc hai 45:30:00
 • Bài 18: Chương 5. Thống kê:  Bài 1 Thống kê 23:41:00
 • Bài 19: Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác:  Bài 1. Cung và góc lượng giác 24:20:00
 • Bài 20: Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác:  Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung 26:22:00
 • Bài 21: Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác:  Bài 3. Công thức lượng giác 26:24:00
 • Bài 22: Chương 7. Vectơ:  Bài 1. Các định nghĩa 15:25:00
 • Bài 23: Chương 7. Vectơ:  Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ 05:57:00
 • Bài 24: Chương 7. Vectơ:  Bài 3. Tích của vecto với một số 26:17:00
 • Bài 25: Chương 7. Vectơ:  Bài 4. Hệ trục tọa độ 34:52:00
 • Bài 26: Chương 8. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng:  Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ 22:07:00
 • Bài 27: Chương 8. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng:  Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ 19:09:00
 • Bài 28: Chương 8. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng:  Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác 34:43:00
 • Bài 29: Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:  Bài 1. Phương trình đường thẳng 35:52:00
 • Bài 30: Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:  Bài 2. Phương trình đường tròn 12:57:00
 • Bài 31: Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:  Bài 3. Phương trình đường elip 08:24:00
 • Phần 5: Tổng ôn Vật lý lớp 10
 • Bài 1: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 1. Chuyển động cơ 15:05:00
 • Bài 2: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 2. Chuyển động thẳng đều 30:48:00
 • Bài 3: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều 42:42:00
 • Bài 4: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 4. Sự rơi tự do 28:33:00
 • Bài 5: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 5. Chuyển động tròn đều 20:42:00
 • Bài 6: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 6. Tính tương đối của chuyển động 25:09:00
 • Bài 7: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí 32:27:00
 • Bài 8: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm 24:34:00
 • Bài 9: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 2. Ba định luật Niu-tơn 26:08:00
 • Bài 10: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 3. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn 18:55:00
 • Bài 11: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 4. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc 19:47:00
 • Bài 12: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 5. Lực ma sát 21:20:00
 • Bài 13: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 6. Lực hướng tâm 16:33:00
 • Bài 14: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 7. Chuyển động ném ngang 17:54:00
 • Bài 15: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song 44:18:00
 • Bài 16: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực 19:12:00
 • Bài 17: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 18:36:00
 • Bài 18: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 4. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế 14:11:00
 • Bài 19: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 5. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 35:08:00
 • Bài 20: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 6. Ngẫu lực 13:21:00
 • Bài 21: Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 34:07:00
 • Bài 22: Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 2. Công và công suất 26:49:00
 • Bài 23: Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 3. Động năng 30:45:00
 • Bài 24: Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 4. Thế năng 16:52:00
 • Bài 25: Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 5. Cơ năng 35:24:00
 • Bài 26: Chương 5. Chất khí:  Bài 1. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử khí 12:41:00
 • Bài 27: Chương 5. Chất khí:  Bài 2. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-Lơ - Ma-Ri-Ốt 19:42:00
 • Bài 28: Chương 5. Chất khí:  Bài 3. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-Lơ 15:16:00
 • Bài 29: Chương 5. Chất khí:  Bài 4. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 25:19:00
 • Bài 30: Chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học:  Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng 27:52:00
 • Bài 31: Chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học:  Bài 2. Các nguyên lí của nhiệt động lực học 16:12:00
 • Bài 32: Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 1. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình 13:04:00
 • Bài 33: Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn 15:57:00
 • Bài 34: Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 3. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng 20:42:00
 • Bài 35: Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 4. Sự chuyển thể của các chất 24:51:00
 • Bài 36: Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 5. Độ ẩm của không khí 11:45:00
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Nhóm Giáo viên khối 10
  0 học viên
  Khóa học

  Nhóm giáo viên giảng dạy khối 10 gồm các thầy cô:

  1.Thầy Phạm Như Toàn Là 1 người con của mảnh đất Hà Tĩnh với truyền thống chăm chỉ, hiếu học, thầy Toàn là 1 giáo viên nhiệt huyết và yêu nghề, luôn muốn đưa những kiến thức và phương pháp giảng dạy mới áp dụng vào bài học cho các em học sinh. Hiện tại thầy đang công tác tại Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Khoa Toán, trực tiếp đào tạo ra nhiều cử nhân toán học tài năng cho đất nước. Thầy Toàn là 1 trong những giáo viên áp dụng thành công công nghệ giáo dục trực tuyến vào giảng dạy Toán. Bảng vàng thành tích * Giải 2 kì thi Chuyên Toán tỉnh Hà Tĩnh * Đạt chứng chỉ sư phạm loại giỏi * Top 10 giáo viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh * Gương mặt Sư phạm trẻ tỉnh Hà Tĩnh * Top 5 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất khoa Toán Đại học Sư Phạm Hà Nội

  2. Thầy Nguyễn Thanh Bình "Là người truyền lửa cho lớp lớp thế hệ học sinh, bằng khả năng và lối dẫn dắt bài giảng nhẹ nhàng và tinh tế của mình, thầy Bình đã thổi hồn cho các bài giảng Ngữ Văn trở nên sinh động và dễ dàng tiếp cận hơn. Phương châm giảng dạy của thầy là: tùy thuộc vào từng đối tượng học sinh, dạy những gì học sinh cần và hiểu bản chất của vấn đề qua đó bồi dưỡng thêm năng lực Ngữ văn. Trong quá trình giảng dạy, thầy luôn nhắc nhở học sinh của mình rèn luyện thói quen đọc sách, quan sát và cảm nhận cuộc sống để trau dồi nguồn tư liệu phong phú cho các bài học trên lớp. Bảng vàng thành tích * Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh Hòa Bình."

  3. Thầy Nguyễn Quang Hưng "Luôn đòi hỏi sự tư duy sáng tạo trong phong cách giảng dạy, thầy áp dụng rất nhiều cách thức khác nhau nên các bài giảng của thầy rất sống động, không nhàm chán, hấp dẫn học sinh đến phút cuối. Đối với thầy điều quan trọng trong việc giảng dạy tiếng Anh là tạo ra môi trường giúp học sinh phát huy được tối đa khả năng ngôn ngữ và vận dụng linh hoạt vào trong giao tiếp. Bảng vàng thành tích * Giải Nhì Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường Đại học Hà Nội * Giải nhì cuộc thi Nói giỏi tiếng Anh do Khoa tiếng Anh, trường ĐH Hà Nội tổ chức"

  4. Thầy Quách Duy Trường "Là một người có niềm yêu thích và tình yêu đặc biệt dành cho môn Lý, thầy Quách Duy Trường đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên trên cả nước trong nhiều năm qua. Với kinh nghiệm dày dặn, sự tâm huyết và nhiệt tình, thầy đã dẫn dắt các thế hệ sinh viên, sinh viên của mình thành công vượt qua rào cản và cả nỗi sợ hãi đối với môn Lý khô khan. Cùng với đó thầy luôn nỗ lực tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới kết hợp ứng dụng thực tiễn để mang đến một cái nhìn trực quan cho học sinh, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận với bài học hơn. Hiện tại thầy Trường đang là chuyên gia bồi dưỡng học sinh giỏi và là tiến sĩ, giảng viên của Đại Học Giao Thông Hà Nội. Bảng vàng thành tích *Thành công bảo vệ chương trình học Tiến sĩ Vật Lý tại trường Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc. * Có nhiều bài báo nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các trang báo uy tín trong nước và Quốc tế. * Gương mặt giảng viên trẻ được yêu thích Đại học Giao Thông Hà Nội."

  5. Cô Trần Thanh Thủy "Với một bề dày kinh nghiệm giảng dạy cho các em học sinh khối 10, 11, 12 tại các trường THPT tại Hà Nội, cô Trần Thanh Thủy đã tạo được một ấn tượng đặc biệt cho các thế hệ học sinh. Bằng sự nhẹ nhàng và tinh tế của mình, các em học sinh đã không còn nỗi lo sợ đối với môn Hóa mỗi khi đến với lớp học của cô. Đặc biệt các bạn học sinh yếu đã dần trở nên yêu thích môn Hóa nhờ sự chỉ dạy của cô. Cô luôn kiên nhẫn chỉ dẫn cho các bạn từng bước một, từ cụ thể đến khái quát và dạy học theo lối tư duy của học sinh để giải quyết vấn đề. Bảng vàng thành tích * Tốt nghiệp bằng loại giỏi – Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. * Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Hóa học hữu cơ tại Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. * Đạt giải nhất cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố môn Hóa năm 2013 và được giải sáng kiến kinh nghiệm loại B do Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp."

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  5,000đ /ngày
  Gói luyện thi Học thủ khoa
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK HT gửi 9285
  • Thời lượng: 84 giờ 49 phút
  • Giáo trình: 183 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu