Gói luyện thi Học thủ khoa

Trọn bộ ôn tập từ lớp 4 đến 11
Giá cước chỉ 5.000đ/ngày
Các thầy cô giàu kinh nghiệm
Thanh toán linh hoạt qua tài khoản di động
1. Lớp 4

Khóa học trực tuyến các môn học lớp 4, trình độ từ cơ bản tới nâng cao. Đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Anh

Phần 1: Tổng ôn Toán lớp 4
 • Bài 1: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 1. Số có nhiều chữ số 28:55:00
 • Bài 2: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 2. Biểu thức chứa chữ 18:36:00
 • Bài 3: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 3. Số tự nhiên 40:14:00
 • Bài 4: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 4. Bảng đơn vị đo khối lượng 20:16:00
 • Bài 5: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 5. Trung bình cộng 29:08:00
 • Bài 6: Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 6. Đơn vị đo thời gian. Biểu đồ 18:04:00
 • Bài 7: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 1. Cộng các số tự nhiên 23:50:00
 • Bài 8: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 2. Trừ các số tự nhiên 35:27:00
 • Bài 9: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 3. Bài toán tổng - hiệu 31:36:00
 • Bài 10: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 4. Nhân các số tự nhiên (phần I) 19:32:00
 • Bài 11: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 5. Nhân các số tự nhiên (phần II) 30:12:00
 • Bài 12: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 6. Nhân với số có nhiều chữ số (Phần 1) 29:03:00
 • Bài 13: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 7. Nhân với số có nhiều chữ số (Phần 2) 36:03:00
 • Bài 14: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 8. Một số yếu tố hình học 36:53:00
 • Bài 15: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 9. Chia các số tự nhiên (phần I) 38:44:00
 • Bài 16: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 10. Chia các số tự nhiên (phần II) 20:44:00
 • Bài 17: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 11. Chia cho số có nhiều chữ số 43:25:00
 • Bài 18: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 12. Chia cho số có nhiều chữ số (tiếp) 51:51:00
 • Bài 19: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 13. Một số quy tắc chia nhẩm 23:58:00
 • Bài 20: Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 14. Một số đơn vị đo diện tích 32:45:00
 • Bài 21: Chuyên đề 3. Dấu hiệu chia hết. Hình bình hành: Bài 1. Dấu hiệu chia hết 27:21:00
 • Bài 22: Chuyên đề 3. Dấu hiệu chia hết. Hình bình hành: Bài 2. Hình bình hành 16:15:00
 • Bài 23: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 1. Phân số 08:05:00
 • Bài 24: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 2. Rút gọn. Quy đồng mẫu số các phân số 22:59:00
 • Bài 25: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 3. So sánh phân số 17:44:00
 • Bài 26: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 4. Cộng, trừ phân số 13:27:00
 • Bài 27: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 5. Nhân, chia phân số 21:25:00
 • Bài 28: Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 6. Hình thoi 12:20:00
 • Bài 29: Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 1. Tỉ số. Bài toán tổng - tỉ 15:52:00
 • Bài 30: Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 2. Bài toán hiệu - tỉ 09:39:00
 • Bài 31: Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 3. Tỉ lệ bản đồ 13:50:00
 • Phần 2: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 4
 • Bài 1:  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.1 21:13:00
 • Bài 2:  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.2 18:55:00
 • Bài 3:  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.3 13:03:00
 • Bài 4:  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.1 21:46:00
 • Bài 5:  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.2 18:11:00
 • Bài 6:  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.3 16:17:00
 • Bài 7:  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.1 21:36:00
 • Bài 8:  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.2  18:15:00
 • Bài 9:  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.3 12:41:00
 • Bài 10:  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.1 24:24:00
 • Bài 11:  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.2  16:26:00
 • Bài 12:  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.3 12:13:00
 • Bài 13:  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.1 19:03:00
 • Bài 14:  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.2  18:10:00
 • Bài 15:  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.3 12:04:00
 • Bài 16:  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.1 19:10:00
 • Bài 17:  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.2 15:30:00
 • Bài 18:  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.3 13:05:00
 • Bài 19:  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.1 23:51:00
 • Bài 20:  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.2  18:36:00
 • Bài 21:  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.3 13:01:00
 • Bài 22:  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.1 19:54:00
 • Bài 23:  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.2  17:09:00
 • Bài 24:  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.3 14:00:00
 • Bài 25:  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.1 23:12:00
 • Bài 26:  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.2  19:58:00
 • Bài 27:  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.3 16:53:00
 • Bài 28:  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.1 25:31:00
 • Bài 29:  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.2  21:27:00
 • Bài 30:  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.3 15:34:00
 • Bài 31:  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.1 20:03:00
 • Bài 32:  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.2  12:53:00
 • Bài 33:  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.3 13:47:00
 • Bài 34:  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.1 19:15:00
 • Bài 35:  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.2  13:37:00
 • Bài 36:  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.3 14:26:00
 • Bài 37:  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.1 16:41:00
 • Bài 38:  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.2  13:22:00
 • Bài 39:  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.3 13:04:00
 • Bài 40:  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.1 13:29:00
 • Bài 41:  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.2  17:03:00
 • Bài 42:  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.3 14:24:00
 • Bài 43:  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.1 16:06:00
 • Bài 44:  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.2  13:11:00
 • Bài 45:  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.3 11:57:00
 • Bài 46:  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.1 16:31:00
 • Bài 47:  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.2  12:22:00
 • Bài 48:  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.3 14:15:00
 • Bài 49:  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.1 24:43:00
 • Bài 50:  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.2  20:39:00
 • Bài 51:  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.3 14:33:00
 • Bài 52:  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.1 24:13:00
 • Bài 53:  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.2  14:53:00
 • Bài 54:  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.3 13:23:00
 • Bài 55:  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.1 23:12:00
 • Bài 56:  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.2  16:14:00
 • Bài 57:  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.3 15:06:00
 • Bài 58:  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.1 18:54:00
 • Bài 59:  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.2  17:38:00
 • Bài 60:  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.3 15:15:00
 • 2. Lớp 5

  Khóa học trực tuyến các môn học lớp 5, trình độ từ cơ bản tới nâng cao. Đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Anh

  Phần 1: Tổng ôn Toán lớp 5
 • Bài 1: Bài 1: Phân số thập phân 08:58:00
 • Bài 2: Bài 2: Hỗn số 08:27:00
 • Bài 3: Bài 3: Hỗn số ( Tiếp) 16:19:00
 • Bài 4: Bài 4a: Ôn tập bổ sung giải toán (tỉ lệ thuận) 12:05:00
 • Bài 5: Bài 4b: Ôn tập bổ sung giải toán (tỉ lệ nghịch) 10:12:00
 • Bài 6: Bài 5: Ôn tập bổ sung giải toán ( tổng - hiệu) 11:51:00
 • Bài 7: Bài 6: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài 11:07:00
 • Bài 8: Bài 7: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng 10:08:00
 • Bài 9: Bài 8: Đề-ca-mét vuông, hec-tô-mét vuông 14:02:00
 • Bài 10: Bài 9: Mi - li - mét vuông và bảng đơn vị đo di 09:21:00
 • Bài 11: Bài 10: Hec - ta 07:49:00
 • Bài 12: Bài 11: Khái niệm số thập phân 09:34:00
 • Bài 13: Bài 12: Khái niệm số thập phân ( tiếp) 09:29:00
 • Bài 14: Bài 13: Hàng của số thập phân Đọc, viết số thập 09:16:00
 • Bài 15: Bài 14: Số thập phân bằng nhau 10:56:00
 • Bài 16: Bài 15: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập 13:19:00
 • Bài 17: Bài 16: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập 09:42:00
 • Bài 18: Bài 17: So sánh 2 số thập phân 11:00:00
 • Bài 19: Bài 18: Viết các số đo diện tích dưới dạng số t 10:47:00
 • Bài 20: Bài 19: Cộng 2 số thập phân 12:14:00
 • Bài 21: Bài 20: Tổng nhiều số thập phân 09:23:00
 • Bài 22: Bài 21: Trừ 2 số thập phân 08:28:00
 • Bài 23: Bài 22: Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên 11:05:00
 • Bài 24: Bài 23: Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân 11:44:00
 • Bài 25: Bài 24: Nhân 1 số thập phân với 10, 100, 1000 11:13:00
 • Bài 26: Bài 25: Chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên 08:58:00
 • Bài 27: Bài 26: Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000 15:06:00
 • Bài 28: Bài 27: Chia 1 số tự nhiên cho 1 số từ nhiên mà 10:02:00
 • Bài 29: Bài 28: Chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân 11:03:00
 • Bài 30: Bài 29: Chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân 10:17:00
 • Bài 31: Bài 30: Tỉ số phần trăm 09:34:00
 • Bài 32: Bài 31: Giải toán về tỉ số phần trăm 08:06:00
 • Bài 33: Bài 32: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp) 08:15:00
 • Bài 34: Bài 33: Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp) 06:26:00
 • Bài 35: Bài 34: Hình tam giác 10:56:00
 • Bài 36: Bài 35: Diện tích hình tam giác 11:02:00
 • Bài 37: Bài 36: Hình thang 06:57:00
 • Bài 38: Bài 37: Diện tích hình thang 09:08:00
 • Bài 39: Bài 38: Hình tròn, đường tròn 08:13:00
 • Bài 40: Bài 39: Chu vi hình tròn 08:52:00
 • Bài 41: Bài 40: Giới thiệu biểu đồ hình quạt 05:35:00
 • Bài 42: Bài 41: Diện tích hình tròn 05:30:00
 • Bài 43: Bài 42: Hình hộp chữ nhật, Hình lập phương 11:40:00
 • Bài 44: Bài 43: Diện tích xung quanh và diện tích toàn 10:41:00
 • Bài 45: Bài 44: Diện tích xung quanh, diện tích toàn ph 06:03:00
 • Bài 46: Bài 45: Thể tích của 1 hình 08:53:00
 • Bài 47: Bài 46: Xăng - ti - mét khối Đề - xi - mét khối 07:22:00
 • Bài 48: Bài 47: Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầ 06:24:00
 • Bài 49: Bài 48: Cộng số đo thời gian 10:23:00
 • Bài 50: Bài 49: Trừ số đo thời gian 08:42:00
 • Bài 51: Bài 50: Nhân số đo thời gian với 1 số 07:53:00
 • Bài 52: Bài 51: Chia số đo thời gian cho 1 số 09:09:00
 • Bài 53: Bài 52: Vận tốc 07:24:00
 • Bài 54: Bài 53: Quãng đường 07:25:00
 • Bài 55: Bài 54: Thời gian 08:14:00
 • Phần 2: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 5
 • Bài 1: Unit 1. What's your address:  Lesson 1 23:00:00
 • Bài 2: Unit 1. What's your address:  Lesson 2 15:02:00
 • Bài 3: Unit 1. What's your address:  Lesson 3 17:52:00
 • Bài 4: Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 1 22:06:00
 • Bài 5: Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 2 18:05:00
 • Bài 6: Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 3 13:25:00
 • Bài 7: Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 1 20:36:00
 • Bài 8: Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 2 15:50:00
 • Bài 9: Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 3 17:33:00
 • Bài 10: Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 1 18:58:00
 • Bài 11: Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 2 13:12:00
 • Bài 12: Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 3 14:51:00
 • Bài 13: Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 1 18:53:00
 • Bài 14: Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 2 13:54:00
 • Bài 15: Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 3 15:35:00
 • Bài 16: Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 1 20:23:00
 • Bài 17: Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 2 20:08:00
 • Bài 18: Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 3 15:29:00
 • Bài 19: Unit 7. How do you learn English:  Lesson 1 18:48:00
 • Bài 20: Unit 7. How do you learn English:  Lesson 2 13:05:00
 • Bài 21: Unit 7. How do you learn English:  Lesson 3 16:59:00
 • Bài 22: Unit 8. What are you reading:  Lesson 1 14:59:00
 • Bài 23: Unit 8. What are you reading:  Lesson 2 14:49:00
 • Bài 24: Unit 8. What are you reading:  Lesson 3 13:21:00
 • Bài 25: Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 1 17:26:00
 • Bài 26: Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 2 16:29:00
 • Bài 27: Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 3 12:50:00
 • Bài 28: Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 1 22:35:00
 • Bài 29: Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 2 17:45:00
 • Bài 30: Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 3 17:19:00
 • Bài 31: Unit 11. What's matter with you:  Lesson 1 14:07:00
 • Bài 32: Unit 11. What's matter with you:  Lesson 2 15:08:00
 • Bài 33: Unit 11. What's matter with you:  Lesson 3 14:49:00
 • Bài 34: Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 1 16:25:00
 • Bài 35: Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 2 13:37:00
 • Bài 36: Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 3 15:31:00
 • Bài 37: Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 1 13:17:00
 • Bài 38: Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 2 13:56:00
 • Bài 39: Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 3 10:43:00
 • Bài 40: Unit 14. What happened in the story:  Lesson 1 25:26:00
 • Bài 41: Unit 14. What happened in the story:  Lesson 2 13:01:00
 • Bài 42: Unit 14. What happened in the story:  Lesson 3 18:19:00
 • Bài 43: Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 1 13:47:00
 • Bài 44: Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 2 16:46:00
 • Bài 45: Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 3 14:19:00
 • Bài 46: Unit 16. Where's the post office:  Lesson 1 23:00:00
 • Bài 47: Unit 16. Where's the post office:  Lesson 2 19:04:00
 • Bài 48: Unit 16. Where's the post office:  Lesson 3 13:29:00
 • Bài 49: Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 1 22:00:00
 • Bài 50: Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 2 21:02:00
 • Bài 51: Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 3 18:57:00
 • Bài 52: Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 1 22:19:00
 • Bài 53: Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 2 18:44:00
 • Bài 54: Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 3 16:50:00
 • Bài 55: Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 1 21:49:00
 • Bài 56: Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 2 15:35:00
 • Bài 57: Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 3 19:31:00
 • Bài 58: Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 1 24:58:00
 • Bài 59: Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 2 15:07:00
 • Bài 60: Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 3 15:45:00
 • 3. Lớp 6

  Khóa học trực tuyến các môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 6. Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc lớp học đầu cấp 2 dành cho các em học sinh lớp 6.

  Phần 1: Tổng ôn Ngữ văn lớp 6
 • Bài 1: Học Kỳ I: Bài 1. Con rồng cháu tiên 40:21:00
 • Bài 2: Học Kỳ I: Bài 2. Từ và cấu tạo từ tiếng việt 19:09:00
 • Bài 3: Học Kỳ I: Bài 3. Giao tiếp, văn bản và phương pháp biểu đạt 20:58:00
 • Bài 4: Học Kỳ I: Bài 4. Thánh Gióng 34:07:00
 • Bài 5: Học Kỳ I: Bài 5. Từ mượn 23:59:00
 • Bài 6: Học Kỳ I: Bài 6. Tìm hiểu chung về văn tự sự 23:36:00
 • Bài 7: Học Kỳ I: Bài 7. Sơn Tinh, Thủy Tinh 30:39:00
 • Bài 8: Học Kỳ I: Bài 8. Nghĩa của từ 16:08:00
 • Bài 9: Học Kỳ I: Bài 9. Sự việc và nhân vật trong văn tự sự 23:26:00
 • Bài 10: Học Kỳ I: Bài 10. Sự tích Hồ Gươm 20:28:00
 • Bài 11: Học Kỳ I: Bài 11. Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự 14:15:00
 • Bài 12: Học Kỳ I: Bài 12. Thạch Sanh 37:12:00
 • Bài 13: Học Kỳ I: Bài 13. Em bé thông minh 30:18:00
 • Bài 14: Học Kỳ I: Bài 14. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 15:52:00
 • Bài 15: Học Kỳ I: Bài 15. Lời văn, đoạn văn tự sự 18:19:00
 • Bài 16: Học Kỳ I: Bài 16. Chữa lỗi dùng từ 21:03:00
 • Bài 17: Học Kỳ I: Bài 17. Cây bút thần 29:27:00
 • Bài 18: Học Kỳ I: Bài 18. Danh từ - Cụm danh từ 33:17:00
 • Bài 19: Học Kỳ I: Bài 19. Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự 16:51:00
 • Bài 20: Học Kỳ I: Bài 20. Ông lão đánh cá và con cá vàng 28:04:00
 • Bài 21: Học Kỳ I: Bài 21. Ếch ngồi đáy giếng, thầy bói xem voi 28:43:00
 • Bài 22: Học Kỳ I: Bài 22. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng 17:06:00
 • Bài 23: Học Kỳ I: Bài 23. Treo biển; Lợn cưới áo mới 33:29:00
 • Bài 24: Học Kỳ I: Bài 24. Số từ và lượng từ 17:49:00
 • Bài 25: Học Kỳ I: Bài 25. Kể chuyện tưởng tượng 20:25:00
 • Bài 26: Học Kỳ I: Bài 26. Con hổ có nghĩa 20:02:00
 • Bài 27: Học Kỳ I: Bài 27. Động từ; Cụm động từ 25:32:00
 • Bài 28: Học Kỳ I: Bài 28. Mẹ hiền dạy con 20:39:00
 • Bài 29: Học Kỳ I: Bài 29. Tính từ và cụm tính từ 24:47:00
 • Bài 30: Học Kỳ I: Bài 30. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng 17:29:00
 • Bài 31: Học Kỳ II: Bài 1 Bài học đường đời đầu tiên 42:12:00
 • Bài 32: Học Kỳ II: Bài 2. Phó từ 20:46:00
 • Bài 33: Học Kỳ II: Bài 3. Tìm hiểu chung về văn miêu tả 16:13:00
 • Bài 34: Học Kỳ II: Bài 4. Sông nước Cà Mau 28:00:00
 • Bài 35: Học Kỳ II: Bài 5. So sánh 32:29:00
 • Bài 36: Học Kỳ II: Bài 6. Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 19:18:00
 • Bài 37: Học Kỳ II: Bài 7. Bức tranh của em gái tôi 26:57:00
 • Bài 38: Học Kỳ II: Bài 8. Vượt thác 32:51:00
 • Bài 39: Học Kỳ II: Bài 9. Phương pháp tả cảnh 24:11:00
 • Bài 40: Học Kỳ II: Bài 10. Buổi học cuối cùng 39:30:00
 • Bài 41: Học Kỳ II: Bài 11. Nhân hóa 19:19:00
 • Bài 42: Học Kỳ II: Bài 12. Đêm nay Bác không ngủ 25:35:00
 • Bài 43: Học Kỳ II: Bài 13. Phương pháp tả người 18:55:00
 • Bài 44: Học Kỳ II: Bài 14. Ẩn dụ 18:35:00
 • Bài 45: Học Kỳ II: Bài 15. Hoán dụ 23:29:00
 • Bài 46: Học Kỳ II: Bài 16. Lượm 29:51:00
 • Bài 47: Học Kỳ II: Bài 17. Cô Tô 42:01:00
 • Bài 48: Học Kỳ II: Bài 18. Cây tre Việt Nam 40:45:00
 • Bài 49: Học Kỳ II: Bài 19. Câu trần thuật đơn 28:37:00
 • Bài 50: Học Kỳ II: Bài 20. Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ 26:20:00
 • Bài 51: Học Kỳ II: Bài 21. Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 7 - Miêu tả sáng tạo 15:32:00
 • Bài 52: Học Kỳ II: Bài 22. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ 42:09:00
 • Bài 53: Học Kỳ II: Bài 23. Viết đơn - Luyện tập các viết đơn và sửa lỗi 19:14:00
 • Bài 54: Học Kỳ II: Bài 24. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) - Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) 20:35:00
 • Phần 3: Tổng ôn Toán lớp 6
 • Bài 1: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp 20:33:00
 • Bài 2: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên 23:44:00
 • Bài 3: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 3. Ghi số tự nhiên 21:07:00
 • Bài 4: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con 20:19:00
 • Bài 5: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 5. Phép cộng và phép nhân 19:07:00
 • Bài 6: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 6. Phép trừ và phép chia 18:29:00
 • Bài 7: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 7. Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số 18:38:00
 • Bài 8: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 8. Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Chia hai lũy thừa cùng cơ số 11:34:00
 • Bài 9: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 9. Thứ tự thực hiện phép tính 12:20:00
 • Bài 10: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng 18:16:00
 • Bài 11: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 16:19:00
 • Bài 12: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 19:23:00
 • Bài 13: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 13. Ước và bội 20:17:00
 • Bài 14: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố 22:14:00
 • Bài 15: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 33:41:00
 • Bài 16: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 16. Ước chung và bội chung 23:55:00
 • Bài 17: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 17. Ước chung lớn nhất 41:28:00
 • Bài 18: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 18. Bội chung nhỏ nhất 35:31:00
 • Bài 19: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 1. Làm quen với số nguyên âm. Tập hợp các số nguyên 12:45:00
 • Bài 20: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên 16:17:00
 • Bài 21: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 3. Cộng hai số nguyên 10:32:00
 • Bài 22: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 4. Tính chất của phép cộng các số nguyên 13:35:00
 • Bài 23: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 5. Trừ hai số nguyên 10:54:00
 • Bài 24: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 6. Quy tắc dấu ngoặc 22:54:00
 • Bài 25: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 7. Quy tắc chuyển vế 32:46:00
 • Bài 26: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 8. Nhân hai số nguyên 19:25:00
 • Bài 27: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 9. Tính chất của phép nhân 16:35:00
 • Bài 28: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 10. Bội và ước của một số nguyên 15:27:00
 • Bài 29: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 1. Phân số 55:06:00
 • Bài 30: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 2. Rút gọn, quy đồng phân số 56:34:00
 • Bài 31: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 3. Phép cộng phân số 34:43:00
 • Bài 32: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 4. Phép trừ phân số 18:20:00
 • Bài 33: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 5. Phép nhân phân số 26:01:00
 • Bài 34: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 6. Phép chia phân số 19:58:00
 • Bài 35: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 7. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm 33:44:00
 • Bài 36: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 8. Các quy tắc tìm giá trị liên quan đến phân số 14:02:00
 • Bài 37: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 9. Tỉ số của hai số 25:51:00
 • Bài 38: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 1. Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng 21:50:00
 • Bài 39: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 2. Đường thẳng đi qua hai điểm 16:47:00
 • Bài 40: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 3. Tia 11:11:00
 • Bài 41: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng 15:29:00
 • Bài 42: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 5. Chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm 11:12:00
 • Bài 43: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 6. Trung điểm của đoạn thẳng 13:30:00
 • Bài 44: Chuyên đề 5. Góc: Bài 1. Góc 27:00:00
 • Bài 45: Chuyên đề 5. Góc: Bài 2. Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz 29:44:00
 • Bài 46: Chuyên đề 5. Góc: Bài 3. Tia phân giác của một góc 34:57:00
 • Bài 47: Chuyên đề 5. Góc: Bài 4. Đường tròn và tam giác 30:20:00
 • Phần 4: Tổng ôn Vật lý lớp 6
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 1. Đo độ dài 21:43:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 2. Đo thể tích 19:39:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 3. Khối lượng – Đo khối lượng 22:03:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 4. Lực – Hai lực cân bằng. Tác dụng của lực 22:35:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 5. Trọng lực – Đơn vị lực 20:41:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 6. Lực đàn hồi 19:11:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 7. Lực kế - Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng 24:05:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 8. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng 28:59:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 9. Máy cơ đơn giản 19:35:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 10. Mặt phẳng nghiêng 20:08:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 11. Đòn bẩy 23:09:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 12. Ròng rọc 26:17:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 13. Ôn tập chương 1 27:20:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 1. Sự nở vì nhiệt của các chất 22:10:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 2. Nhiệt kế - Thang nhiệt độ 23:26:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 3. Sự nóng chảy và sự đông đặc 28:12:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 4. Sự bay hơi và sự ngưng tụ 27:17:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 5. Sự sôi 18:03:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 6. Ôn tập chương 2 21:55:00
 • 4. Lớp 7

  Khóa học trực tuyến đầy đủ các môn học quan trọng trên lớp dành cho học sinh lớp 7 bám sát chương trình của bộ giáo dục.

  Phần 1: Tổng ôn Ngữ văn lớp 7
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 1. Khái quát về văn bản nhật dụng 06:02:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 2. Cổng trường mở ra 24:09:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 3. Mẹ tôi 26:21:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 4. Cuộc chia tay của những con búp bê 28:39:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 5. Ôn tập và củng cố chương 1 17:19:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 1. Những câu hát về tình cảm gia đình 15:33:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 2. Những câu hát than thân, châm biếm 25:12:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người 18:35:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 4. Ôn tập và hướng dẫn bài viết số 1 42:55:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Khái quát thơ ca Việt Nam thời trung đại - Nam Quốc Sơn Hà - Phò giá về kinh 40:01:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra 13:57:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Bánh trôi nước 20:32:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Bạn đến chơi nhà - Qua đèo ngang 42:05:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 5. Ôn tập và củng cố 32:55:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 4. TỤC NGỮ:  Bài 1. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 25:20:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 4. TỤC NGỮ:  Bài 2. Tục ngữ về con người và xã hội 26:30:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 1. Xa ngắm thác núi Lư 16:15:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 2. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh 22:34:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 3. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê 22:12:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 4. Ôn tập các văn bản thơ đường 24:47:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 6. VĂN BIỂU CẢM:  Bài 1. Cách làm bài văn biểu cảm 27:55:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 6. VĂN BIỂU CẢM:  Bài 2. Các dạng bài văn biểu cảm 32:45:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 7. THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Cảnh khuya - Rằm tháng riêng 30:16:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 7. THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Tiếng gà trưa 32:39:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Một thứ quà của lúa non - Cốm 31:58:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi 42:51:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Ca Huế trên sông Hương 28:21:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Củng cố và ôn luyện 30:16:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Khái quát văn nghị luận và truyện hiện đại 21:49:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Ý nghĩa văn chương 28:51:00
 • Bài 31: CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Sống chết mặc bay ( tiết 1) 25:29:00
 • Bài 32: CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Sống chết mặc bay ( tiết 2) 14:58:00
 • Bài 33: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 1. Từ ghép – từ láy 20:42:00
 • Bài 34: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 2. Đại từ- Quan hệ từ 29:07:00
 • Bài 35: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 3. Từ Hán Việt 23:24:00
 • Bài 36: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 4. Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa 28:12:00
 • Bài 37: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 5. Từ đồng âm 13:06:00
 • Bài 38: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 6. Thành ngữ 16:27:00
 • Bài 39: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 7. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 1) 27:00:00
 • Bài 40: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 8. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 2) 18:12:00
 • Bài 41: CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 1. Rút gọn câu 21:47:00
 • Bài 42: CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 2. Câu đặc biệt 18:55:00
 • Bài 43: CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 3. Thêm trạng ngữ cho câu 31:24:00
 • Bài 44: CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 4. Chuyển câu chủ động thành câu bị động 18:05:00
 • Bài 45: CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 5. Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu 23:53:00
 • Bài 46: CHƯƠNG 12. DẤU CÂU:  Bài 1. Dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng 17:16:00
 • Bài 47: CHƯƠNG 12. DẤU CÂU:  Bài 2. Dấu gạch ngang 21:11:00
 • Bài 48: CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 1. Phép luận luận chứng minh 39:36:00
 • Bài 49: CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 2. Phép lập luận giải thích 33:05:00
 • Bài 50: CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 3. Luyện tập và hướng dẫn làm bài văn số 6 29:29:00
 • Bài 51: CHƯƠNG 14. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ:  Bài 1. Văn bản đề nghị 14:38:00
 • Bài 52: CHƯƠNG 14. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ:  Bài 2. Văn bản báo cáo 21:09:00
 • Phần 2: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 7
 • Bài 1: Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.1. Vocabulary 19:25:00
 • Bài 2: Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.2. Grammar 22:23:00
 • Bài 3: Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.3. Communication & Pronunciation 32:07:00
 • Bài 4: Unit 2. Health:  Lesson 2.1. Vocabulary 34:30:00
 • Bài 5: Unit 2. Health:  Lesson 2.2. Grammar 18:52:00
 • Bài 6: Unit 2. Health:  Lesson 2.3. Communication & Pronunciation 46:47:00
 • Bài 7: Unit 3. Community Service:  Lesson 3.1. Vocabulary 34:06:00
 • Bài 8: Unit 3. Community Service:  Lesson 3.2. Grammar 23:24:00
 • Bài 9: Unit 3. Community Service:  Lesson 3.3. Communication & Pronunciation 35:05:00
 • Bài 10: Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.1. Vocabulary 37:11:00
 • Bài 11: Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.2. Grammar 27:00:00
 • Bài 12: Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.3. Communication & Pronunciation 40:33:00
 • Bài 13: Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.1. Vocabulary 34:07:00
 • Bài 14: Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.2. Grammar 19:18:00
 • Bài 15: Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.3. Communication & Pronunciation 37:17:00
 • Bài 16: Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.1. Vocabulary 36:56:00
 • Bài 17: Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.2. Grammar 23:44:00
 • Bài 18: Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.3. Communication & Pronunciation 36:26:00
 • Bài 19: Unit 7. Traffic:  Lesson 7.1. Vocabulary 31:11:00
 • Bài 20: Unit 7. Traffic:  Lesson 7.2. Grammar 32:28:00
 • Bài 21: Unit 7. Traffic:  Lesson 7.3. Communication & Pronunciation 44:28:00
 • Bài 22: Unit 8. Films:  Lesson 8.1. Vocabulary 41:33:00
 • Bài 23: Unit 8. Films:  Lesson 8.2. Grammar 24:08:00
 • Bài 24: Unit 8. Films:  Lesson 8.3. Communication & Pronunciation 49:04:00
 • Bài 25: Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.1. Vocabulary 38:51:00
 • Bài 26: Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.2. Grammar 26:11:00
 • Bài 27: Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.3. Communication & Pronunciation 48:13:00
 • Bài 28: Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.1. Vocabulary 34:38:00
 • Bài 29: Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.2. Grammar 22:21:00
 • Bài 30: Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.3. Communication & Pronunciation 46:19:00
 • Bài 31: Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.1. Vocabulary 35:05:00
 • Bài 32: Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.2. Grammar 14:42:00
 • Bài 33: Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.3. Communication & Pronunciation 37:10:00
 • Bài 34: Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.1. Vocabulary 38:00:00
 • Bài 35: Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.2. Grammar 20:58:00
 • Bài 36: Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.3. Communication & Pronunciation 38:30:00
 • Phần 3: Tổng ôn Toán lớp 7
 • Bài 1: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 1.Tập hợp Q các số hữu tỉ 18:10:00
 • Bài 2: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ 15:52:00
 • Bài 3: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ 25:34:00
 • Bài 4: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân 25:39:00
 • Bài 5: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ 38:00:00
 • Bài 6: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 6. Tỉ lệ thức 29:13:00
 • Bài 7: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 7. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 34:19:00
 • Bài 8: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 8. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn 09:54:00
 • Bài 9: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 9. Làm tròn số 14:32:00
 • Bài 10: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 15:00:00
 • Bài 11: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 11. Số thực 22:55:00
 • Bài 12: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 12. Đại lượng tỉ lệ thuận 26:53:00
 • Bài 13: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 13. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận 23:49:00
 • Bài 14: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 14. Đại lượng tỉ lệ nghịch 24:32:00
 • Bài 15: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 15. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 35:33:00
 • Bài 16: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 16. Hàm số 15:13:00
 • Bài 17: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 17. Mặt phẳng toạ độ 14:50:00
 • Bài 18: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 18. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) 27:27:00
 • Bài 19: Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 19. Thu thập số liệu thống kê, tần số 30:25:00
 • Bài 20: Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 20. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu 24:51:00
 • Bài 21: Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 21. Biểu đồ 27:12:00
 • Bài 22: Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 22. Số trung bình cộng 26:59:00
 • Bài 23: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 23. Khái niệm về biểu thức đại số 22:28:00
 • Bài 24: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 24. Giá trị của một biểu thức đại số 19:51:00
 • Bài 25: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 25. Đơn thức 37:04:00
 • Bài 26: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 26. Đơn thức đồng dạng 16:31:00
 • Bài 27: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 27. Đa thức 21:19:00
 • Bài 28: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 28. Cộng, trừ đa thức 19:22:00
 • Bài 29: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 29. Đa thức một biến 30:50:00
 • Bài 30: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 30. Cộng, trừ đa thức một biến 23:47:00
 • Bài 31: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 31. Nghiệm của đa thức một biến 17:08:00
 • Bài 32: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 32. Hai góc đối đỉnh 23:29:00
 • Bài 33: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 33. Hai đường thẳng vuông góc 27:09:00
 • Bài 34: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 34. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 35:50:00
 • Bài 35: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 35. Hai đường thẳng song song 31:26:00
 • Bài 36: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 36. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song 26:09:00
 • Bài 37: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 37. Từ vuông góc đến song song 28:27:00
 • Bài 38: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 38. Định lí 27:25:00
 • Bài 39: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 39. Tổng ba góc của một tam giác 47:54:00
 • Bài 40: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 40. Hai tam giác bằng nhau 31:47:00
 • Bài 41: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 41. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh 29:31:00
 • Bài 42: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 42. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh 39:46:00
 • Bài 43: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 43. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc 52:54:00
 • Bài 44: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 44. Tam giác cân 40:09:00
 • Bài 45: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 45. Định lí Py-ta-go 32:36:00
 • Bài 46: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 46. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 26:26:00
 • Bài 47: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 47. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 30:46:00
 • Bài 48: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 48. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 39:22:00
 • Bài 49: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 49. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác 33:30:00
 • Bài 50: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 50. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác 34:12:00
 • Bài 51: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 51. Tính chất tia phân giác của một góc 28:25:00
 • Bài 52: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 52. Tính chất ba đường phân giác của tam giác 27:13:00
 • Bài 53: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 53. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng 25:20:00
 • Bài 54: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 54. Tính chất ba đường trung trực của tam giác 24:59:00
 • Bài 55: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 55. Tính chất ba đường cao của tam giác 24:36:00
 • Phần 4: Tổng ôn Vật lý lớp 7
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng. Sự truyền ánh sáng 22:19:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 2. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng 24:28:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 3. Định luật phản xạ ánh sáng. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 28:14:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 4. Gương cầu lồi. Gương cầu lõm 20:16:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 5. Ôn tập chương 1 15:51:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 1. Nguồn âm 17:15:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 2. Các đặc điểm của âm 23:33:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 3. Môi trường truyền âm 15:43:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 4. Phản xạ âm – Tiếng vang. Chống ô nhiễm tiếng ồn 24:18:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 5. Ôn tập chương 2 14:05:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 1. Sự nhiễm điện do cọ xát 15:46:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 2. Hai loại điện tích 18:57:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 3. Dòng điện – Nguồn điện. Sơ đồ mạch điện 22:40:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 4. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại 17:27:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 5. Các tác dụng của dòng điện 31:47:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 6. Cường độ dòng điện 20:15:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 7. Hiệu điện thế 22:07:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 8. Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song 23:58:00
 • 5. Lớp 8

  Khóa học trực tuyến lớp 8 các môn học trên lớp bao gồm Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học. Đầy đủ mọi trình độ từ cơ bản tới nâng cao. Chương trình xây chuẩn khung bộ giáo dục

  Phần 1: Tổng ôn Hóa học lớp 8
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 1. Chất 21:55:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 2. Nguyên tử - Nguyên tố hóa học (phần 1) 24:05:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 3. Nguyên tử - Nguyên tố hóa học (phần 2) 14:40:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 4. Đơn chất và hợp chất – phân tử 10:57:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 5. Công thức hóa học 26:59:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 6. Hóa trị 28:26:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 7. Ôn tập Chất - Nguyên tử - Phân tử 28:39:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 1. Sự biến đổi chất – Phản ứng hóa học 23:49:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 2. Định luật bảo toàn khối lượng 19:50:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 3. Phương trình hóa học 22:55:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 4. Ôn tập Phản ứng hóa học 24:53:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 1. Mol - Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích, lượng chất 25:12:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 2. Tỉ khối của chất khí 29:41:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 3. Tính theo công thức hóa học (phần 1) 24:06:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 4. Tính theo công thức hóa học (phần 2) 32:16:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 5. Tính theo phương trình hóa học (phần 1) 36:38:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 6. Tính theo phương trình hóa học (phần 2) 31:08:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 7. Ôn tập Mol và tính toán hóa học 30:50:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 1. Tính chất - Ứng dụng – Điều chế khí oxi 23:52:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 2. Bài tập về oxi 35:40:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 3. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Phản ứng phân hủy 24:45:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 4. Oxit 34:37:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 5. Không khí – Sự cháy 23:06:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 6. Ôn tập Oxi - Không khí 29:59:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 1. Tính chất - Ứng dụng hiđro 30:47:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 2. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế 35:49:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 3. Nước 22:40:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 4. Axit – Bazơ – Muối 34:17:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 5. Ôn tập Hiđro - Nước 28:27:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 1. Dung dịch – Độ tan 25:32:00
 • Bài 31: CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 2. Nồng độ dung dịch 27:52:00
 • Bài 32: CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 3. Ôn tập Dung dịch 26:36:00
 • Phần 2: Tổng ôn Ngữ văn lớp 8
 • Bài 1:  Bài 1. Tôi đi học 26:28:00
 • Bài 2:  Bài 2. Trong lòng mẹ 24:07:00
 • Bài 3:  Bài 3. Tức nước vỡ bờ 23:56:00
 • Bài 4:  Bài 4. Lão Hạc 34:16:00
 • Bài 5:  Bài 5. Thuế máu 22:47:00
 • Bài 6:  Bài 6. Cô bé bán diêm 23:35:00
 • Bài 7:  Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió 28:17:00
 • Bài 8:  Bài 8. Chiếc lá cuối cùng 28:01:00
 • Bài 9:  Bài 9. Hai cây phong 26:08:00
 • Bài 10:  Bài 10. Thông tin về ngày trái đất năm 2000 16:20:00
 • Bài 11:  Bài 11. Ôn dịch thuốc lá 18:31:00
 • Bài 12:  Bài 12. Bài toán dân số 19:37:00
 • Bài 13:  Bài 13. Đập đá ở Côn Lôn 21:20:00
 • Bài 14:  Bài 14. Trường từ vựng 18:01:00
 • Bài 15:  Bài 15. Từ tượng hình, từ tượng thanh 14:11:00
 • Bài 16:  Bài 16. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 17:50:00
 • Bài 17:  Bài 17. Trợ từ, thán từ 15:19:00
 • Bài 18:  Bài 18. Tình thái từ 14:53:00
 • Bài 19:  Bài 19. Câu ghép 18:43:00
 • Bài 20:  Bài 20. Nói quá, nói giảm nói tránh 14:11:00
 • Bài 21:  Bài 21. Ôn luyện về dấu câu 17:08:00
 • Bài 22:  Bài 22. Tính thống nhất về chủ đề và bố cục của văn bản 23:05:00
 • Bài 23:  Bài 23. Xây dựng đoạn và liên kết đoạn trong văn bản 18:41:00
 • Bài 24:  Bài 24. Tóm tắt và luyện tập tóm tắt văn bản tự sự 17:29:00
 • Bài 25:  Bài 25. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự - Luyện tập 16:31:00
 • Bài 26:  Bài 26. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh và phương pháp thuyết minh 16:07:00
 • Bài 27:  Bài 27. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 15:32:00
 • Bài 28:  Bài 28. Ông đồ 26:38:00
 • Bài 29:  Bài 29. Nhớ rừng 20:16:00
 • Bài 30:  Bài 30. Nhớ rừng 22:09:00
 • Bài 31:  Bài 31. Khi con tu hú 19:29:00
 • Bài 32:  Bài 32. Tức cảnh Pác Bó 20:01:00
 • Bài 33:  Bài 33. Ngắm trăng, Đi đường 21:12:00
 • Bài 34:  Bài 34. Câu nghi vấn 14:06:00
 • Bài 35:  Bài 35. Câu cầu khiến 12:57:00
 • Bài 36:  Bài 36. Câu cảm thán 13:10:00
 • Bài 37:  Bài 37. Câu trần thuật 15:58:00
 • Bài 38:  Bài 38. Câu phủ định 15:03:00
 • Bài 39:  Bài 39. Chiếu dời đô 24:22:00
 • Bài 40:  Bài 40. Hịch tướng sĩ 28:26:00
 • Bài 41:  Bài 41. Nước Đại Việt ta 22:42:00
 • Bài 42:  Bài 42. Bàn luận về phép học 17:00:00
 • Bài 43:  Bài 43. Viết đoạn trong văn bản thuyết minh 21:20:00
 • Bài 44:  Bài 44. Thuyết minh một thể loại văn học 14:24:00
 • Bài 45:  Bài 45. Thuyết minh về một phương pháp cách làm 18:37:00
 • Bài 46:  Bài 46. Thuyết minh một danh lam thắng cảnh 14:11:00
 • Bài 47:  Bài 47. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục 16:12:00
 • Bài 48:  Bài 48. Đi bộ ngao du 08:11:00
 • Bài 49:  Bài 49. Hành động nói 09:20:00
 • Bài 50:  Bài 50. Hội thoại 28:06:00
 • Bài 51:  Bài 51. Lựa chọn trật tự từ trong câu 18:38:00
 • Bài 52:  Bài 52. Chữa lỗi diễn đạt (lỗi logic) 17:25:00
 • Bài 53:  Bài 53. Viết đoạn văn trình bày luận điểm - Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 15:16:00
 • Bài 54:  Bài 54. Tìm hiểu, luyện tập đưa yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận 19:54:00
 • Bài 55:  Bài 55. Tìm hiểu, luyện tập đưa yếu tố tự sự vào văn nghị luận 13:56:00
 • Phần 3: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 8
 • Bài 1: Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.1. Vocabulary 45:02:00
 • Bài 2: Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.2. Grammar 30:16:00
 • Bài 3: Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.3. Communication & Pronunciation 42:14:00
 • Bài 4: Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.1. Vocabulary 32:19:00
 • Bài 5: Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.2. Grammar 21:26:00
 • Bài 6: Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.3. Communication & Pronunciation 32:52:00
 • Bài 7: Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.1. Vocabulary 34:14:00
 • Bài 8: Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.2. Grammar 27:47:00
 • Bài 9: Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.3. Communication & Pronunciation 34:52:00
 • Bài 10: Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.1. Vocabulary 40:37:00
 • Bài 11: Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.2. Grammar 22:39:00
 • Bài 12: Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.3. Communication & Pronunciation 41:43:00
 • Bài 13: Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.1. Vocabulary 34:55:00
 • Bài 14: Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.2. Grammar 26:27:00
 • Bài 15: Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.3. Communication & Pronunciation 37:07:00
 • Bài 16: Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.1. Vocabulary 33:19:00
 • Bài 17: Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.2. Grammar 20:03:00
 • Bài 18: Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.3. Communication & Pronunciation 37:09:00
 • Bài 19: Unit 7. Pollution:  Lesson 7.1. Vocabulary 41:08:00
 • Bài 20: Unit 7. Pollution:  Lesson 7.2. Grammar 20:24:00
 • Bài 21: Unit 7. Pollution:  Lesson 7.3. Communication & Pronunciation 38:46:00
 • Bài 22: Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.1. Vocabulary 38:52:00
 • Bài 23: Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.2. Grammar 30:31:00
 • Bài 24: Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.3. Communication & Pronunciation 39:12:00
 • Bài 25: Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.1. Vocabulary 38:24:00
 • Bài 26: Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.2. Grammar 29:28:00
 • Bài 27: Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.3. Communication & Pronunciation 44:38:00
 • Bài 28: Unit 10. Communication:  Lesson 10.1. Vocabulary 35:43:00
 • Bài 29: Unit 10. Communication:  Lesson 10.2. Grammar 17:20:00
 • Bài 30: Unit 10. Communication:  Lesson 10.3. Communication & Pronunciation 40:18:00
 • Bài 31: Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.1. Vocabulary 34:20:00
 • Bài 32: Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.2. Grammar 26:21:00
 • Bài 33: Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.3. Communication & Pronunciation 43:21:00
 • Bài 34: Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.1. Vocabulary 36:45:00
 • Bài 35: Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.2. Grammar 21:20:00
 • Bài 36: Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.3. Communication & Pronunciation 46:16:00
 • Phần 4: Tổng ôn Toán lớp 8
 • Bài 1: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức 16:52:00
 • Bài 2: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 2. Nhân đa thức với đa thức 29:18:00
 • Bài 3: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ 16:49:00
 • Bài 4: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 24:03:00
 • Bài 5: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 23:03:00
 • Bài 6: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 26:29:00
 • Bài 7: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức 15:51:00
 • Bài 8: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử 18:47:00
 • Bài 9: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 24:51:00
 • Bài 10: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức 19:56:00
 • Bài 11: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức 24:42:00
 • Bài 12: Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp 33:20:00
 • Bài 13: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 1. Phân thức đại số 21:16:00
 • Bài 14: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức 24:20:00
 • Bài 15: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 3. Rút gọn phân thức 33:37:00
 • Bài 16: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 34:02:00
 • Bài 17: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số 25:32:00
 • Bài 18: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số 23:33:00
 • Bài 19: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số 17:26:00
 • Bài 20: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 8. Phép chia các phân thức đại số 18:05:00
 • Bài 21: Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức 21:37:00
 • Bài 22: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 1. Mở đầu về phương trình 25:09:00
 • Bài 23: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 28:09:00
 • Bài 24: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0 25:30:00
 • Bài 25: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 4. Phương trình tích 28:48:00
 • Bài 26: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu 34:40:00
 • Bài 27: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 26:30:00
 • Bài 28: Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) 36:48:00
 • Bài 29: Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 19:30:00
 • Bài 30: Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 16:21:00
 • Bài 31: Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 3. Bất phương trình một ẩn 25:21:00
 • Bài 32: Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 36:13:00
 • Bài 33: Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 22:26:00
 • Bài 34: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 1. Tứ giác 22:49:00
 • Bài 35: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 2. Hình thang 30:01:00
 • Bài 36: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 3. Hình thang cân 38:22:00
 • Bài 37: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang 33:11:00
 • Bài 38: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 5. Đối xứng trục 30:16:00
 • Bài 39: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 6. Hình bình hành 26:41:00
 • Bài 40: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 7. Đối xứng tâm 20:47:00
 • Bài 41: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 8. Hình chữ nhật 27:05:00
 • Bài 42: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 9. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 22:49:00
 • Bài 43: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 10. Hình thoi 21:31:00
 • Bài 44: Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 11. Hình vuông 21:48:00
 • Bài 45: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 1. Đa giác. Đa giác đều 20:28:00
 • Bài 46: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 2. Diện tích hình chữ nhật 18:12:00
 • Bài 47: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 3. Diện tích tam giác 17:39:00
 • Bài 48: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 4. Diện tích hình thang 14:56:00
 • Bài 49: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 5. Diện tích hình thoi 21:48:00
 • Bài 50: Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 6. Diện tích đa giác 19:34:00
 • Bài 51: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác 25:59:00
 • Bài 52: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét 36:11:00
 • Bài 53: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác 20:39:00
 • Bài 54: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng 11:01:00
 • Bài 55: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất 28:03:00
 • Bài 56: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai 20:02:00
 • Bài 57: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba 24:22:00
 • Bài 58: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 21:36:00
 • Bài 59: Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng 16:41:00
 • Bài 60: Chương VIII – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU:  Bài 1. Hình hộp chữ nhật 22:22:00
 • Bài 61: Chương VIII – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU:  Bài 2. Hình lăng trụ đứng 21:03:00
 • Bài 62: Chương VIII – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU:  Bài 3. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 14:25:00
 • Phần 5: Tổng ôn Vật lý lớp 8
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 1. Chuyển động cơ học 20:04:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 2. Vận tốc 24:51:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều 29:06:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 4. Biểu diễn lực 21:56:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính 25:10:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 6. Lực ma sát 28:48:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 7. Áp suất 27:28:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 8. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển 33:00:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 9. Bình thông nhau - Máy nén thủy lực 35:54:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét 24:12:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 11. Sự nổi 28:20:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 12. Công cơ học. Định luật về công 29:43:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 13. Công suất 31:11:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 14. Cơ năng 45:29:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 15. Ôn tập chương I 48:56:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 16. Cấu tạo chất 30:20:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 17. Sự chuyển động của nguyên tử, phân tử 25:10:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 18. Nhiệt năng 28:42:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 19. Dẫn nhiệt - Cách nhiệt 30:00:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 20. Đối lưu - Bức xạ nhiệt 21:37:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 21. Công thức tính nhiệt lượng 22:22:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 22. Phương trình cân bằng nhiệt 24:48:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 23. Ôn tập chương II 29:36:00
 • 6. Lớp 9

  Khóa học trực tuyến lớp 9 tại hệ thống Hocthukhoa.vn là khóa học được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng học sinh trên cả nước, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục, giúp học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc, tạo tiền đề phát triển, và phát triển nâng cao.

  Phần 1: Tổng ôn Hóa học lớp 9
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 1. Tính chất hóa học của oxit 41:48:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 2. Một số oxit quan trọng (phần 1) CaO 25:13:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 3. Một số oxit quan trọng (phần 2) SO2 30:35:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 4. Tính chất hóa học của axit 31:52:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 5. Axit sunfuric 34:20:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 6. Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit 44:08:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ 25:39:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 8. Một số bazơ quan trọng (phần 1) NaOH 22:07:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 9. Một số bazơ quan trọng (phần 2) Ca(OH)2 34:44:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 10. Tính chất hóa học của muối 30:43:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 11. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ 51:06:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 12. Luyện tập các loại hợp chất vô cơ 39:30:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 1. Tính chất của kim loại 28:07:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 2. Dãy hoạt động hóa học của kim loại 36:24:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 3. Nhôm – Sắt 36:59:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 4. Luyện tập kim loại 34:10:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 5. Ôn tập học kì 29:58:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 1. Tính chất của phi kim 36:42:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 2. Clo (phần 1) 34:03:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 3. Clo (phần 2) 26:14:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 4. Cacbon 26:47:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 5. Oxit của cacbon 26:49:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 6. Axit cacbonic – Muối cacbonat 20:34:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 7. Luyện tập Phi kim 33:23:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 1. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 22:22:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 2. Metan 29:06:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 3. Etilen 36:43:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 4. Axetilen 26:19:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 5. Benzen 28:56:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 6. Luyện tập Hiđrocacbon 33:48:00
 • Bài 31: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 1. Rượu etylic 20:26:00
 • Bài 32: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 2. Axit axetic 38:35:00
 • Bài 33: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 3. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic 29:39:00
 • Bài 34: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 4. Chất béo 28:34:00
 • Bài 35: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 5. Luyện tập Rượu etylic, axit axetic, chất béo 36:15:00
 • Bài 36: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 6. Glucozơ và saccarozơ 29:39:00
 • Bài 37: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 7. Tinh bột và xenlulozơ 27:21:00
 • Bài 38: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 8. Protein - Polime 24:28:00
 • Bài 39: CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 9. Luyện tập Dẫn xuất của hiđrocacbon 24:32:00
 • Phần 2: Tổng ôn Ngữ văn lớp 9
 • Bài 1: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 1. Cấu tạo từ (đơn, ghép - láy tượng hình, tượng thanh) 34:56:00
 • Bài 2: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 2. Từ loại (danh, số, chỉ, động, tính, phó, đại, quan hệ, lượng, trợ, thán) 24:51:00
 • Bài 3: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 3. Nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, hiện tượng chuyển nghĩa, nghĩa tường minh, nghĩa hàm ý 25:12:00
 • Bài 4: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 4. Từ vay mượn (từ Hán Việt) 10:19:00
 • Bài 5: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 5. Trường từ vựng, vốn từ 15:20:00
 • Bài 6: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 6. Câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp 50:41:00
 • Bài 7: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 7. Câu phân loại theo mục đích nói 35:47:00
 • Bài 8: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 8. Câu chủ động, câu bị động 21:32:00
 • Bài 9: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 9. Câu phủ định 20:35:00
 • Bài 10: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 10. Trật tự từ trong câu 28:01:00
 • Bài 11: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 11. Liên kết câu 23:25:00
 • Bài 12: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 12. Các phương châm hội thoại 17:34:00
 • Bài 13: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 13. Khái quát về biện pháp tu từ 21:00:00
 • Bài 14: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 14. Tu từ ngữ âm 18:41:00
 • Bài 15: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 15. Tu từ từ vựng 16:55:00
 • Bài 16: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 16. Tu từ từ vựng 18:56:00
 • Bài 17: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 17. Tu từ từ vựng 20:08:00
 • Bài 18: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 18. Tu từ cú pháp 20:35:00
 • Bài 19: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 19. Tu từ cú pháp 17:44:00
 • Bài 20: Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 20. Tu từ cú pháp 17:27:00
 • Bài 21: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 21. Văn bản tự sự 21:18:00
 • Bài 22: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 22. Làng 19:49:00
 • Bài 23: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 23. Làng 10:41:00
 • Bài 24: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 24. Văn bản trữ tình 14:19:00
 • Bài 25: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 25. Văn bản trữ tình 11:14:00
 • Bài 26: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 26. Đồng chí 13:11:00
 • Bài 27: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 27. Đồng chí 14:27:00
 • Bài 28: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 28 . Phép phân tích và tổng hợp 24:39:00
 • Bài 29: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 29. Lặng lẽ Sa Pa 25:08:00
 • Bài 30: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 30. Lặng lẽ Sa Pa 17:43:00
 • Bài 31: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 31. Luận điểm và đoạn văn trình bày luận điểm 21:44:00
 • Bài 32: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 32. Bếp lửa 26:04:00
 • Bài 33: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 33. Bếp lửa 28:14:00
 • Bài 34: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 34. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống trong văn bản nhật dụng hoặc văn bản nghệ thuật 20:31:00
 • Bài 35: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 35. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình 32:42:00
 • Bài 36: Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 36. Nghị luận về vấn đề, một khía cạnh của truyện ngắn 28:44:00
 • Bài 37: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 37. Chiếc lược ngà 32:24:00
 • Bài 38: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 38. Chiếc lược ngà 29:05:00
 • Bài 39: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 39. Nghị luận về đoạn thơ - bài thơ 25:15:00
 • Bài 40: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 40. Bài thơ về tiểu đội xe không kính 24:10:00
 • Bài 41: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 41. Bài Thơ về tiểu đội xe không kính 22:52:00
 • Bài 42: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 42. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em 27:42:00
 • Bài 43: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 43. Phong cách Hồ Chí Minh 30:07:00
 • Bài 44: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 44. Ánh trăng 35:01:00
 • Bài 45: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 45. Những ngôi sao xa xôi 29:13:00
 • Bài 46: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 46. Những ngôi sao xa xôi 25:06:00
 • Bài 47: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 47. Mùa xuân nho nhỏ 26:55:00
 • Bài 48: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 48. Mùa xuân nho nhỏ 23:11:00
 • Bài 49: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 49. Bàn về đọc sách 30:45:00
 • Bài 50: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 50. Viếng lăng Bác 31:12:00
 • Bài 51: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 51. Tiếng nói văn nghệ 28:29:00
 • Bài 52: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 52. Sang thu 24:23:00
 • Bài 53: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 53. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới 16:00:00
 • Bài 54: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 54. Chuyện Người Con Gái Nam Xương 29:55:00
 • Bài 55: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 55. Hoàng Lê Nhất Thống Chí 36:38:00
 • Bài 56: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 56. Chị em Thúy Kiều 27:56:00
 • Bài 57: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 57. Cảnh ngày xuân 23:57:00
 • Bài 58: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 58. Kiều ở lầu Ngưng Bích 29:48:00
 • Bài 59: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 59. Đoàn thuyền đánh cá 29:51:00
 • Bài 60: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 60. Nói với con 27:57:00
 • Bài 61: Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 61. Tổng kết các dạng đề thi và câu hỏi 25:47:00
 • Phần 3: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 9
 • Bài 1: UNIT 1. Local environment:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 18:12:00
 • Bài 2: UNIT 1. Local environment:  Lesson 2. Grammar 12:39:00
 • Bài 3: UNIT 1. Local environment:  Lesson 3 Skills and communication 20:53:00
 • Bài 4: UNIT 2. City life:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 11:33:00
 • Bài 5: UNIT 2. City life:  Lesson 2. Grammar 12:11:00
 • Bài 6: UNIT 2. City life:  Lesson 3. Skills and communication 20:12:00
 • Bài 7: UNIT 3. Teen stress and pressure:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 11:20:00
 • Bài 8: UNIT 3. Teen stress and pressure:  Lesson 2. Grammar 13:36:00
 • Bài 9: UNIT 3. Teen stress and pressure:  Lesson 3. Skills and communication 19:47:00
 • Bài 10: UNIT 4. Life in the past:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 13:50:00
 • Bài 11: UNIT 4. Life in the past:  Lesson 2. Grammar 12:18:00
 • Bài 12: UNIT 4. Life in the past:  Lesson 3. Skills and communication 23:44:00
 • Bài 13: UNIT 5. Wonder of Viet Nam:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 17:39:00
 • Bài 14: UNIT 5. Wonder of Viet Nam:  Lesson 2. Grammar 14:09:00
 • Bài 15: UNIT 5. Wonder of Viet Nam:  Lesson 3. Skills and communication 17:48:00
 • Bài 16: UNIT 6. VietNam then and now:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 15:39:00
 • Bài 17: UNIT 6. VietNam then and now:  Lesson 2. Grammar 13:36:00
 • Bài 18: UNIT 6. VietNam then and now:  Lesson 3. Skills and communication 19:26:00
 • Bài 19: UNIT 7. Recipes and Eating Habits:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 35:04:00
 • Bài 20: UNIT 7. Recipes and Eating Habits:  Lesson 2. Grammar 32:15:00
 • Bài 21: UNIT 7. Recipes and Eating Habits:  Lesson 3. Skills and communication 37:08:00
 • Bài 22: UNIT 8. Tourism:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 32:35:00
 • Bài 23: UNIT 8. Tourism:  Lesson 2. Grammar 21:04:00
 • Bài 24: UNIT 8. Tourism:  Lesson 3. Skills and communication 26:09:00
 • Bài 25: UNIT 9. English in the world:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 34:25:00
 • Bài 26: UNIT 9. English in the world:  Lesson 2. Grammar 40:38:00
 • Bài 27: UNIT 9. English in the world:  Lesson 3. Skills and communication 36:49:00
 • Bài 28: UNIT 10. Space travel:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 30:58:00
 • Bài 29: UNIT 10. Space travel:  Lesson 2. Grammar 39:30:00
 • Bài 30: UNIT 10. Space travel:  Lesson 3. Skills and communication 30:26:00
 • Bài 31: UNIT 11. Changing roles in society:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 42:37:00
 • Bài 32: UNIT 11. Changing roles in society:  Lesson 2. Grammar 39:04:00
 • Bài 33: UNIT 11. Changing roles in society:  Lesson 3. Skills and communication 35:34:00
 • Bài 34: UNIT 12. My future career:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation 36:34:00
 • Bài 35: UNIT 12. My future career:  Lesson 2. Grammar 30:09:00
 • Bài 36: UNIT 12. My future career:  Lesson 3. Skills and communication 33:32:00
 • Phần 4: Tổng ôn Toán lớp 9
 • Bài 1: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 1. Rút gọn đại số 33:42:00
 • Bài 2: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 2. Rút gọn biểu thức 23:53:00
 • Bài 3: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 3. Tính giá trị biểu thức khi biết giá trị biến số 24:42:00
 • Bài 4: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 4. Tính giá trị biến số khi biết giá trị biểu thức 10:10:00
 • Bài 5: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 5. So sánh biểu thức với một số bất kỳ 15:29:00
 • Bài 6: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 6. Tính giá trị biến số khi biết giá trị biểu thức lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số bất kỳ 24:54:00
 • Bài 7: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 7. Tìm x thuộc Z để biểu thức đạt giá trị nguyên 23:52:00
 • Bài 8: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 8. Tìm x để biểu thức đạt giá trị nguyên 30:53:00
 • Bài 9: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức 32:02:00
 • Bài 10: Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 10. Một số bài toán tổng hợp 24:13:00
 • Bài 11: Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 1. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (P1) 23:51:00
 • Bài 12: Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 2. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (P2) 13:49:00
 • Bài 13: Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 3. Đại cương về pt bậc hai (P1) 31:58:00
 • Bài 14: Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 4. Đại cương về pt bậc hai (P2) 42:51:00
 • Bài 15: Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 5. Hệ thức Vi-et 21:47:00
 • Bài 16: Chuyên đề 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:  Bài 1. Đại cương về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn 25:20:00
 • Bài 17: Chuyên đề 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:  Bài 2. Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn 40:10:00
 • Bài 18: Chuyên đề 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:  Bài 3. Các dạng hệ phương trình hai ẩn đặc biệt 40:20:00
 • Bài 19: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 1. Bài toán chuyển động 52:27:00
 • Bài 20: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 2. Bài toán liên quan đến kiến thức hình học 28:11:00
 • Bài 21: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 3. Bài toán chảy chung, chảy riêng của vòi nước 22:36:00
 • Bài 22: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 4. Bài toán làm chung làm riêng 21:13:00
 • Bài 23: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 5. Bài toán tìm số 22:58:00
 • Bài 24: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 6. Bài toán về kiến thức phần trăm 24:40:00
 • Bài 25: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 7. Bài toán năng suất 23:56:00
 • Bài 26: Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 8. Bài toán liên quan đến kiến thức vật lý, hóa học 23:45:00
 • Bài 27: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 1. Hàm số bậc nhất y = ax + b 37:20:00
 • Bài 28: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 2. Sự tương giao giữa hai đồ thị hàm số bậc nhất 19:22:00
 • Bài 29: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 3. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b 24:30:00
 • Bài 30: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 4. Bài toán họ đường thẳng đi qua điểm cố định 20:12:00
 • Bài 31: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 5. Hàm số bậc hai 23:38:00
 • Bài 32: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 6. Sự tương giao giữa parabol (P) và đường thẳng (d) 31:13:00
 • Bài 33: Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 7. Một số bài toán về sự tương giao 29:51:00
 • Bài 34: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 1. Đường tròn và các khái niệm liên quan 20:29:00
 • Bài 35: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 2. Sự xác định đường tròn 26:50:00
 • Bài 36: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông 26:47:00
 • Bài 37: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 4. Chứng minh các hệ thức hình học 23:27:00
 • Bài 38: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 5. Tứ giác nội tiếp 26:52:00
 • Bài 39: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 6. Bài toán đường kính và dây cung 24:22:00
 • Bài 40: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 7. Bài toán tiếp tuyến của đường tròn 20:37:00
 • Bài 41: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 8. Bài toán hai tiếp tuyến cắt nhau 19:56:00
 • Bài 42: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 9. Vị trí tương đối của hai đường tròn 16:02:00
 • Bài 43: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 10. Các loại góc trong đường tròn 30:00:00
 • Bài 44: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 11. Luyện tập về các loại góc trong đường tròn (P1) 24:05:00
 • Bài 45: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 12. Bài toán tính độ dài đoạn thẳng, đường tròn, hệ thức, chu vi, diện tích 21:17:00
 • Bài 46: Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 13. Bài toán điểm cố định 22:58:00
 • Bài 47: Chuyên đề 7. Hình học không gian:  Bài 1. Một số hình không gian cơ bản 20:50:00
 • Bài 48: Chuyên đề 7. Hình học không gian:  Bài 2. Các công thức tính diện tích, thể tích thường gặp 22:44:00
 • Bài 49: Chuyên đề 7. Hình học không gian:  Bài 3. Một số bài toán 18:51:00
 • Phần 5: Tổng ôn Vật lý lớp 9
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm 25:03:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 2. Đoạn mạch nối tiếp 26:14:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 3. Đoạn mạch song song 25:24:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm 26:57:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 5. Công thức tính điện trở của dây dẫn 31:55:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 6. Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật 29:48:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 7. Bài tập vận dụng định luật Ôm và Công thức tính điện trở dây dẫn 31:36:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 8. Công suất điện 27:14:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 9. Điện năng – Công của dòng điện 28:38:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 10. Bài tập về Công suất điện và Điện năng sử dụng 31:49:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 11. Định luật Jun – Len-Xơ. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện 28:55:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 1. Nam châm vĩnh cửu. Từ trường - Từ phổ - Đường sức từ 19:09:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 2. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường 17:51:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 3. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Quy tắc nắm tay phải 23:32:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 4. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện. Ứng dụng của nam châm 22:13:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 5. Lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái 20:14:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 6. Động cơ điện một chiều 16:50:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 7. Hiện tượng cảm ứng điện từ 25:37:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 8. Dòng điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều 25:52:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 9. Truyền tải điện năng đi xa 24:21:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 10. Máy biến thế 28:05:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 31:20:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 2. Thấu kính hội tụ. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ 25:49:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 3. Bài tập về ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ 27:30:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 4. Thấu kính phân kì. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì 21:21:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 5. Bài tập về ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì 26:25:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 6. Dụng cụ quang học 22:10:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 7. Mắt. Mắt cận và mắt lão 27:22:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 8. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Màu sắc của các vật. Tác dụng của ánh sáng 23:19:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 4. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG:  Bài 1. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng 21:44:00
 • 7. Lớp 10

  Khóa học trực tuyến lớp 10 tại hệ thống Hocthukhoa.vn là khóa học được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng học sinh trên cả nước, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục, giúp học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc, tạo tiền đề phát triển, và phát triển nâng cao.

  Phần 1: Tổng ôn Hóa học lớp 10
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 1. Thành phần nguyên tử 14:08:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học 24:19:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 3. Đồng vị 15:14:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử 18:26:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử 19:52:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 6. Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử 25:23:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 17:08:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học 17:39:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 3. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn 22:29:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 26:40:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 5. Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học 28:21:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 1. Liên kết ion 28:37:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 2. Liên kết cộng hóa trị 30:10:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 3. Hóa trị và số oxi hóa 35:01:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 4. Luyện tập Liên kết hóa học 40:52:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ:  Bài 1. Phản ứng oxi hóa - khử 30:46:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ:  Bài 2. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ 32:55:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ:  Bài 3. Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử 48:12:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 1. Khái quát về nhóm halogen 22:13:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 2. Clo 31:25:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 3. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua 34:24:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 4. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo 18:02:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 5. Luyện tập Clo và hợp chất của clo 38:32:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 6. Flo - Brom - Iot 21:38:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 7. Luyện tập Nhóm halogen 37:14:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 1. Oxi - Ozon 23:12:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 2. Lưu huỳnh 31:01:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 3. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit 46:58:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 4. Luyện tập Oxi và lưu huỳnh (Phần 1) 30:14:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 5. Luyện tập Oxi và lưu huỳnh (Phần 2) 35:16:00
 • Bài 31: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 6. Axit sunfuric - Muối sunfat 35:57:00
 • Bài 32: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 7. Luyện tập Axit sunfuric (Phần 1) 41:29:00
 • Bài 33: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 8. Luyện tập Axit sunfuric (Phần 2) 45:40:00
 • Bài 34: CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC:  Bài 1. Tốc độ phản ứng hóa học 24:08:00
 • Bài 35: CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC:  Bài 2. Cân bằng hóa học 38:16:00
 • Bài 36: CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC:  Bài 3. Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 32:33:00
 • Phần 2: Tổng ôn Ngữ văn lớp 10
 • Bài 1:  Bài 1. Tổng quan văn học Việt Nam (Phần 1) 26:52:00
 • Bài 2:  Bài 2. Tổng quan văn học Việt Nam (Phần 2) 27:20:00
 • Bài 3:  Bài 3. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 28:38:00
 • Bài 4:  Bài 4. Khái quát văn học dân gian Việt Nam 30:55:00
 • Bài 5:  Bài 5. Chiến thắng Mtao Mxây (Phần 1) 19:48:00
 • Bài 6:  Bài 6. Chiến thắng Mtao Mxây (Phần 2) 28:43:00
 • Bài 7:  Bài 7. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy 37:41:00
 • Bài 8:  Bài 8. Uy-lít-xơ trở về (Phần 1) 24:15:00
 • Bài 9:  Bài 9. Uy-lít-xơ trở về (Phần 2) 25:34:00
 • Bài 10:  Bài 10. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự 26:22:00
 • Bài 11:  Bài 11. Tấm Cám (Phần 1) 21:19:00
 • Bài 12:  Bài 12. Tấm Cám (Phần 2) 25:34:00
 • Bài 13:  Bài 13. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự 24:22:00
 • Bài 14:  Bài 14. Truyện cười 24:57:00
 • Bài 15:  Bài 15. Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa 39:13:00
 • Bài 16:  Bài 16. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết 28:20:00
 • Bài 17:  Bài 17. Ca dao hài hước 19:45:00
 • Bài 18:  Bài 18. Tỏ lòng 30:13:00
 • Bài 19:  Bài 19. Cảnh ngày hè 27:51:00
 • Bài 20:  Bài 20. Tóm tắt văn bản tự sự theo nhân vật chính 23:01:00
 • Bài 21:  Bài 21. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 21:07:00
 • Bài 22:  Bài 22. Nhàn 27:51:00
 • Bài 23:  Bài 23. Độc Tiểu Thanh kí 21:32:00
 • Bài 24:  Bài 24. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ 28:09:00
 • Bài 25:  Bài 25. Tại Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng 21:49:00
 • Bài 26:  Bài 26. Cảm xúc mùa thu 19:11:00
 • Bài 27:  Bài 27. Thơ Hai cư của Ba-sô 27:46:00
 • Bài 28:  Bài 28. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh 27:42:00
 • Bài 29:  Bài 29. Lập dàn ý bài văn thuyết minh 38:14:00
 • Bài 30:  Bài 30. Phú sông Bạch Đằng 41:56:00
 • Bài 31:  Bài 31. Bình Ngô đại cáo (phần tác giả) 26:51:00
 • Bài 32:  Bài 32. Bình Ngô đại cáo (phần tác phẩm) 26:40:00
 • Bài 33:  Bài 33. Bình Ngô đại cáo (phần tác phẩm - Tiếp) 26:47:00
 • Bài 34:  Bài 34. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh 23:19:00
 • Bài 35:  Bài 35. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia 25:32:00
 • Bài 36:  Bài 36. Khái quát lịch sử tiếng Việt 26:54:00
 • Bài 37:  Bài 37. Phương pháp thuyết minh 33:19:00
 • Bài 38:  Bài 38. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên 43:33:00
 • Bài 39:  Bài 39. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh 35:09:00
 • Bài 40:  Bài 40. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt 44:24:00
 • Bài 41:  Bài 41. Tóm tắt văn bản thuyết minh 30:23:00
 • Bài 42:  Bài 42. Hồi trống Cổ Thành 46:12:00
 • Bài 43:  Bài 43. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 39:45:00
 • Bài 44:  Bài 44. Lập dàn ý bài văn nghị luận 42:14:00
 • Bài 45:  Bài 45. Truyện Kiều (Phần tác giả) 25:53:00
 • Bài 46:  Bài 46. Truyện Kiều (Đoạn trích Trao duyên) 35:35:00
 • Bài 47:  Bài 47. Truyện Kiều (Đoạn trích Nỗi thương mình) 24:07:00
 • Bài 48:  Bài 48. Truyện Kiều (Đoạn trích Chí khí anh hùng) 27:34:00
 • Bài 49:  Bài 49. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 38:33:00
 • Bài 50:  Bài 50. Các thao tác nghị luận 25:59:00
 • Phần 3: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 10
 • Bài 1: Unit 1. Family life:  Lesson 1.1. Conversation, Vocabulary, and Grammar 35:26:00
 • Bài 2: Unit 1. Family life:  Lesson 1.2. Pronunciation, Listening and Speaking 29:20:00
 • Bài 3: Unit 1. Family life:  Lesson 1.3. Reading and Writing 26:13:00
 • Bài 4: Unit 2. Your body and you:  Lesson 2.1. Conversation, Vocabulary, and Speaking 26:49:00
 • Bài 5: Unit 2. Your body and you:  Lesson 2.2. Pronunciation, Listening and Reading 36:08:00
 • Bài 6: Unit 2. Your body and you:  Lesson 2.3. Grammar and Writing 06:25:00
 • Bài 7: Unit 3. Music:  Lesson 3.1.Conversation, Vocabulary, and Reading 32:11:00
 • Bài 8: Unit 3. Music:  Lesson 3.2. Pronunciation, Listening, and Speaking 38:57:00
 • Bài 9: Unit 3. Music:  Lesson 3.3. Grammar and Writing 44:06:00
 • Bài 10: Unit 4. For a better community:  Lesson 4.1. Conversation, Vocabulary, and Grammar 59:22:00
 • Bài 11: Unit 4. For a better community:  Lesson 4.2. Reading, and Writing 48:17:00
 • Bài 12: Unit 4. For a better community:  Lesson 4.3. Pronunciation, Listening, and Speaking 29:49:00
 • Bài 13: Unit 5. Inventions:  Lesson 5.1. Conversation, Vocabulary, and Pronunciation 36:45:00
 • Bài 14: Unit 5. Inventions:  Lesson 5.2. Reading, Listening, and Speaking 39:01:00
 • Bài 15: Unit 5. Inventions:  Lesson 5.3. Grammar and Writing 53:14:00
 • Bài 16: Unit 6. Gender equality:  Lesson 6.1. Vocabulary, Conversation and Speaking 26:55:00
 • Bài 17: Unit 6. Gender equality:  Lesson 6.2. Pronunciation, Listening and Reading 32:24:00
 • Bài 18: Unit 6. Gender equality:  Lesson 6.3. Grammar and Writing 37:43:00
 • Bài 19: Unit 7. Cultural diversity:  Lesson 7.1. Vocabulary, Conversation, and Grammar 27:48:00
 • Bài 20: Unit 7. Cultural diversity:  Lesson 7.2. Pronunciation, Listening, and Reading 33:32:00
 • Bài 21: Unit 7. Cultural diversity:  Lesson 7.3. Writing, Grammar, and Speaking 33:05:00
 • Bài 22: Unit 8. New ways to learn:  Lesson 8.1. Conversation, Vocabulary, and Reading 41:10:00
 • Bài 23: Unit 8. New ways to learn:  Lesson 8.2. Pronunciation, Listening, and Speaking 41:54:00
 • Bài 24: Unit 8. New ways to learn:  Lesson 8.3. Grammar and Writing 41:12:00
 • Bài 25: Unit 9. Preserving the environment:  Lesson 9.1. Conversation, Vocabulary, and Reading 44:30:00
 • Bài 26: Unit 9. Preserving the environment:  Lesson 9.2. Pronunciation, Listening, and Speaking 44:04:00
 • Bài 27: Unit 9. Preserving the environment:  Lesson 9.3. Grammar and Writing 41:34:00
 • Bài 28: Unit 10. Ecotourism:  Lesson 10.1. Conversation, Vocabulary, and Grammar 05:10:00
 • Bài 29: Unit 10. Ecotourism:  Lesson 10.2. Pronunciation, Listening, and Speaking 36:15:00
 • Bài 30: Unit 10. Ecotourism:  Lesson 10.3. Reading and Writing 28:58:00
 • Phần 4: Tổng ôn Toán lớp 10
 • Bài 1: Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 1. Mệnh đề 21:10:00
 • Bài 2: Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 2. Tập hợp 15:56:00
 • Bài 3: Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 3. Các phép toán tập hợp 17:18:00
 • Bài 4: Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 4. Các tập hợp số 23:03:00
 • Bài 5: Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 5. Số gần đúng. Sai số 10:17:00
 • Bài 6: Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai:  Bài 1. Hàm số 14:39:00
 • Bài 7: Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai:  Bài 2. Hàm số y = ax + b 17:50:00
 • Bài 8: Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai:  Bài 3. Hàm số bậc hai 29:20:00
 • Bài 9: Chương 3. Phương trình - hệ phương trình:  Bài 1. Đại cương về phương trình 16:00:00
 • Bài 10: Chương 3. Phương trình - hệ phương trình:  Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai 33:18:00
 • Bài 11: Chương 3. Phương trình - hệ phương trình:  Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 24:11:00
 • Bài 12: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 1. Bất đẳng thức 22:02:00
 • Bài 13: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn (phần 1) 18:14:00
 • Bài 14: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn (phần 2) 26:10:00
 • Bài 15: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 4. Dấu của nhị thức bậc nhất 45:23:00
 • Bài 16: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 5. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 16:01:00
 • Bài 17: Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 6. Dấu của tam thức bậc hai 45:30:00
 • Bài 18: Chương 5. Thống kê:  Bài 1 Thống kê 23:41:00
 • Bài 19: Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác:  Bài 1. Cung và góc lượng giác 24:20:00
 • Bài 20: Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác:  Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung 26:22:00
 • Bài 21: Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác:  Bài 3. Công thức lượng giác 26:24:00
 • Bài 22: Chương 7. Vectơ:  Bài 1. Các định nghĩa 15:25:00
 • Bài 23: Chương 7. Vectơ:  Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ 05:57:00
 • Bài 24: Chương 7. Vectơ:  Bài 3. Tích của vecto với một số 26:17:00
 • Bài 25: Chương 7. Vectơ:  Bài 4. Hệ trục tọa độ 34:52:00
 • Bài 26: Chương 8. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng:  Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ 22:07:00
 • Bài 27: Chương 8. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng:  Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ 19:09:00
 • Bài 28: Chương 8. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng:  Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác 34:43:00
 • Bài 29: Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:  Bài 1. Phương trình đường thẳng 35:52:00
 • Bài 30: Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:  Bài 2. Phương trình đường tròn 12:57:00
 • Bài 31: Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:  Bài 3. Phương trình đường elip 08:24:00
 • Phần 5: Tổng ôn Vật lý lớp 10
 • Bài 1: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 1. Chuyển động cơ 15:05:00
 • Bài 2: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 2. Chuyển động thẳng đều 30:48:00
 • Bài 3: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều 42:42:00
 • Bài 4: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 4. Sự rơi tự do 28:33:00
 • Bài 5: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 5. Chuyển động tròn đều 20:42:00
 • Bài 6: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 6. Tính tương đối của chuyển động 25:09:00
 • Bài 7: Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí 32:27:00
 • Bài 8: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm 24:34:00
 • Bài 9: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 2. Ba định luật Niu-tơn 26:08:00
 • Bài 10: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 3. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn 18:55:00
 • Bài 11: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 4. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc 19:47:00
 • Bài 12: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 5. Lực ma sát 21:20:00
 • Bài 13: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 6. Lực hướng tâm 16:33:00
 • Bài 14: Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 7. Chuyển động ném ngang 17:54:00
 • Bài 15: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song 44:18:00
 • Bài 16: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực 19:12:00
 • Bài 17: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 18:36:00
 • Bài 18: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 4. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế 14:11:00
 • Bài 19: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 5. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 35:08:00
 • Bài 20: Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 6. Ngẫu lực 13:21:00
 • Bài 21: Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 34:07:00
 • Bài 22: Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 2. Công và công suất 26:49:00
 • Bài 23: Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 3. Động năng 30:45:00
 • Bài 24: Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 4. Thế năng 16:52:00
 • Bài 25: Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 5. Cơ năng 35:24:00
 • Bài 26: Chương 5. Chất khí:  Bài 1. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử khí 12:41:00
 • Bài 27: Chương 5. Chất khí:  Bài 2. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-Lơ - Ma-Ri-Ốt 19:42:00
 • Bài 28: Chương 5. Chất khí:  Bài 3. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-Lơ 15:16:00
 • Bài 29: Chương 5. Chất khí:  Bài 4. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 25:19:00
 • Bài 30: Chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học:  Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng 27:52:00
 • Bài 31: Chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học:  Bài 2. Các nguyên lí của nhiệt động lực học 16:12:00
 • Bài 32: Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 1. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình 13:04:00
 • Bài 33: Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn 15:57:00
 • Bài 34: Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 3. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng 20:42:00
 • Bài 35: Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 4. Sự chuyển thể của các chất 24:51:00
 • Bài 36: Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 5. Độ ẩm của không khí 11:45:00
 • 8. Lớp 11

  Khóa học trực tuyến lớp 11 tại hệ thống Hocthukhoa.vn là khóa học được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng học sinh trên cả nước, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục, giúp học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc, tạo tiền đề phát triển, và phát triển nâng cao.

  Phần 1: Tổng ôn Hóa học lớp 11
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 1. Sự điện li 28:15:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 2. Axit, bazơ và muối 26:57:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ 19:49:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li 33:36:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 5. Luyện tập Sự điện ly 17:36:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 1. Nitơ 32:17:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 2. Amoniac và muối amoni 24:21:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 3. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 1) 29:54:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 4. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 2) 27:09:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 5. Photpho 19:54:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 6. Axit photphoric và muối photphat 28:53:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 7. Luyện tập Nitơ - Photpho và hợp chất 56:20:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC:  Bài 1. Cacbon 20:44:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC:  Bài 2. Hợp chất của cacbon (Phần 1) 33:59:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC:  Bài 3. Hợp chất của cacbon (Phần 2) 32:09:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 1. Mở đầu về hóa học hữu cơ 36:12:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 2. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1) 18:59:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 3. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2) 40:57:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 4. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1) 32:31:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 5. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2) 25:55:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 6. Luyện tập Đại cương về hóa hữu cơ 38:19:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 5. HIĐROCACBON NO:  Bài 1. Ankan (phần 1) 35:09:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 5. HIĐROCACBON NO:  Bài 2. Ankan (phần 2) 24:50:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 5. HIĐROCACBON NO:  Bài 3. Luyện tập Hiđrocacbon no 37:14:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 1. Anken (phần 1) 31:48:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 2. Anken (phần 2) 26:56:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 3. Ankađien 30:05:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 4. Ankin (phần 1) 27:36:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 5. Ankin (phần 2) 24:39:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 6. Luyện tập Hiđrocacbon không no 41:11:00
 • Bài 31: CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 1. Benzen và đồng đẳng (phần 1) 23:37:00
 • Bài 32: CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 2. Benzen và đồng đẳng (phần 2) 28:59:00
 • Bài 33: CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 3. Benzen và đồng đẳng (phần 3) 32:16:00
 • Bài 34: CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 4. Hệ thống hóa về hiđrocacbon 26:10:00
 • Bài 35: CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 1. Ancol (phần 1) 41:35:00
 • Bài 36: CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 2. Ancol (phần 2) 49:30:00
 • Bài 37: CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 3. Phenol 18:50:00
 • Bài 38: CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 4. Luyện tập Ancol - Phenol 30:53:00
 • Bài 39: CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 1. Anđehit (Phần 1) 22:34:00
 • Bài 40: CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 2. Anđehit (Phần 2) 22:22:00
 • Bài 41: CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 3. Axit cacboxylic (phần 1) 27:06:00
 • Bài 42: CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 4. Axit cacboxylic (phần 2) 28:04:00
 • Phần 2: Tổng ôn Ngữ văn lớp 11
 • Bài 1:  Bài 1. Vào Phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) 33:15:00
 • Bài 2:  Bài 2. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân 35:12:00
 • Bài 3:  Bài 3. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (Phần 1) 23:37:00
 • Bài 4:  Bài 4. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (Phần 2) 22:46:00
 • Bài 5:  Bài 5. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (Phần 1) 18:17:00
 • Bài 6:  Bài 6. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (Phần 2) 20:48:00
 • Bài 7:  Bài 7. Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận 13:21:00
 • Bài 8:  Bài 8. Thao tác lập luận phân tích 37:06:00
 • Bài 9:  Bài 9. Thương vợ (Trần Tế Xương) (Phần 1) 20:10:00
 • Bài 10:  Bài 10. Thương vợ (Trần Tế Xương) (Phần 2) 22:21:00
 • Bài 11:  Bài 11. Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) 28:35:00
 • Bài 12:  Bài 12. Luyện tập thao tác lập luận phân tích 24:35:00
 • Bài 13:  Bài 13. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 25:36:00
 • Bài 14:  Bài 14. Chiếu cầu hiền 29:28:00
 • Bài 15:  Bài 15. Ôn tập văn học trung đại 27:25:00
 • Bài 16:  Bài 16. Thao tác lập luận so sánh 23:44:00
 • Bài 17:  Bài 17. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 (Phần 1) 15:22:00
 • Bài 18:  Bài 18. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 (Phần 2) 28:05:00
 • Bài 19:  Bài 19. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (Phần 1) 42:08:00
 • Bài 20:  Bài 20. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (Phần 2) 19:47:00
 • Bài 21:  Bài 21. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (Phần 1) 21:30:00
 • Bài 22:  Bài 22. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (Phần 2) 32:23:00
 • Bài 23:  Bài 23. Phong cách ngôn ngữ báo chí 28:33:00
 • Bài 24:  Bài 24. Chí Phèo (Nam Cao) (Phần 1) 24:06:00
 • Bài 25:  Bài 25. Chí Phèo (Nam Cao) (Phần 2) 30:35:00
 • Bài 26:  Bài 26. Chí Phèo (Nam Cao) (Phần 3) 24:35:00
 • Bài 27:  Bài 27. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (Phần 1) 23:42:00
 • Bài 28:  Bài 28. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (Phần 2) 24:00:00
 • Bài 29:  Bài 29. Hầu trời (Tản Đà) (Phần 1) 26:28:00
 • Bài 30:  Bài 30. Hầu trời (Tản Đà) (Phần 2) 25:33:00
 • Bài 31:  Bài 31. Vội vàng (Xuân Diệu) (Phần 1) 25:16:00
 • Bài 32:  Bài 32. Vội vàng (Xuân Diệu) (Phần 2) 51:21:00
 • Bài 33:  Bài 33. Thao tác lập luận bác bỏ 39:34:00
 • Bài 34:  Bài 34. Tràng giang (Huy Cận) (Phần 1) 23:24:00
 • Bài 35:  Bài 35. Tràng giang (Huy Cận) (Phần 2) 25:31:00
 • Bài 36:  Bài 36. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) (Phần 1) 29:08:00
 • Bài 37:  Bài 37. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) (Phần 2) 35:48:00
 • Bài 38:  Bài 38. Chiếu tối (HCM) 26:29:00
 • Bài 39:  Bài 39. Từ ấy (Tố Hữu) (Phần 1) 23:41:00
 • Bài 40:  Bài 40. Từ ấy (Tố Hữu) (Phần 2) 17:49:00
 • Bài 41:  Bài 41. Tôi yêu em (Puskin) 46:39:00
 • Bài 42:  Bài 42. Thao tác lập luận bình luận 30:25:00
 • Bài 43:  Bài 43. Người trong bao (Sê-khốp) (Phần 1) 33:00:00
 • Bài 44:  Bài 44. Người trong bao (Sê-khốp) (Phần 2) 37:58:00
 • Bài 45:  Bài 45. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô) (Phần 1) 25:36:00
 • Bài 46:  Bài 46. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô) (Phần 2) 31:21:00
 • Bài 47:  Bài 47. Phong cách ngôn ngữ chính luận 28:38:00
 • Bài 48:  Bài 48. Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh - Hoài Chân) (Phần 1) 29:24:00
 • Bài 49:  Bài 49. Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh - Hoài Chân) (Phần 2) 49:43:00
 • Phần 3: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 11
 • Bài 1: Unit 1. The generation gap:  Lesson 1.1. Reading and Vocabulary 45:03:00
 • Bài 2: Unit 1. The generation gap:  Lesson 1.2. Speaking and Listening 55:23:00
 • Bài 3: Unit 1. The generation gap:  Lesson 1.3. Grammar and Writing 38:31:00
 • Bài 4: Unit 2. Relationships:  Lesson 2.1. Reading and Vocabulary 38:16:00
 • Bài 5: Unit 2. Relationships:  Lesson 2.2. Speaking and Listening 46:47:00
 • Bài 6: Unit 2. Relationships:  Lesson 2.3. Grammar and Writing 57:37:00
 • Bài 7: Unit 3. Becoming independent:  Lesson 3.1. Reading and Vocabulary 54:38:00
 • Bài 8: Unit 3. Becoming independent:  Lesson 3.2. Speaking and Listening 45:16:00
 • Bài 9: Unit 3. Becoming independent:  Lesson 3.3. Grammar and Writing 49:48:00
 • Bài 10: Unit 4. Caring for those in need:  Lesson 4.1. Reading and Vocabulary 47:53:00
 • Bài 11: Unit 4. Caring for those in need:  Lesson 4.2. Speaking and Listening 45:05:00
 • Bài 12: Unit 4. Caring for those in need:  Lesson 4.3. Grammar and Writing 55:53:00
 • Bài 13: Unit 5. Being a part of Asean:  Lesson 5.1. Reading and Vocabulary 54:59:00
 • Bài 14: Unit 5. Being a part of Asean:  Lesson 5.2. Speaking and Listening 01:24:00
 • Bài 15: Unit 5. Being a part of Asean:  Lesson 5.3. Grammar and Writing 12:04:00
 • Bài 16: Unit 6. Global warming:  Lesson 6.1. Reading and Vocabulary 54:39:00
 • Bài 17: Unit 6. Global warming:  Lesson 6.2. Speaking and Listening 51:21:00
 • Bài 18: Unit 6. Global warming:  Lesson 6.3. Grammar and Writing 01:43:00
 • Bài 19: Unit 7. Further education:  Lesson 7.1. Reading and Vocabulary 48:56:00
 • Bài 20: Unit 7. Further education:  Lesson 7.2. Speaking and Listening 59:03:00
 • Bài 21: Unit 7. Further education:  Lesson 7.3. Grammar and Writing 02:39:00
 • Bài 22: Unit 8. Our world heritage sites:  Lesson 8.1. Reading and Vocabulary 59:20:00
 • Bài 23: Unit 8. Our world heritage sites:  Lesson 8.2. Speaking and Listening 56:01:00
 • Bài 24: Unit 8. Our world heritage sites:  Lesson 8.3. Grammar and Writing 52:58:00
 • Bài 25: Unit 9. City of the future:  Lesson 9.1. Reading and Vocabulary 47:24:00
 • Bài 26: Unit 9. City of the future:  Lesson 9.2. Speaking and Listening 43:44:00
 • Bài 27: Unit 9. City of the future:  Lesson 9.3. Grammar and Writing 06:27:00
 • Bài 28: Unit 10. Healthy lifestyle and longevity:  Lesson 10.1. Reading and Vocabulary 11:31:00
 • Bài 29: Unit 10. Healthy lifestyle and longevity:  Lesson 10.2. Speaking and Listening 53:39:00
 • Bài 30: Unit 10. Healthy lifestyle and longevity:  Lesson 10.3. Grammar and Writing 07:42:00
 • Phần 4: Tổng ôn Toán lớp 11
 • Bài 1: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 1 18:57:00
 • Bài 2: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 2 19:00:00
 • Bài 3: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 3 26:30:00
 • Bài 4: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 4 10:30:00
 • Bài 5: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 5 15:05:00
 • Bài 6: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 6 16:59:00
 • Bài 7: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 7 39:03:00
 • Bài 8: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 1 14:14:00
 • Bài 9: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 2 14:36:00
 • Bài 10: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 3 15:44:00
 • Bài 11: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 3: Kỹ năng giải Phương trình bậc 2 và quy về bậc 2 - Phần 1 11:43:00
 • Bài 12: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 3: Kỹ năng giải Phương trình bậc 2 và quy về bậc 2 - Phần 2 18:47:00
 • Bài 13: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 4: Thủ thuật Phương trình bậc nhất với Sin và Cos 18:11:00
 • Bài 14: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Lý thuyết 12:07:00
 • Bài 15: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Bài tập Phần 1 14:50:00
 • Bài 16: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Bài tập Phần 2 15:23:00
 • Bài 17: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Lý thuyết Phần 1 20:53:00
 • Bài 18: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Lý thuyết Phần 2 14:50:00
 • Bài 19: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 1 18:19:00
 • Bài 20: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 2 21:57:00
 • Bài 21: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 3 15:46:00
 • Bài 22: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 2 Phần 1 16:19:00
 • Bài 23: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 2 Phần 2 11:33:00
 • Bài 24: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Lý thuyết Phần 1 29:04:00
 • Bài 25: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Lý thuyết Phần 2 06:39:00
 • Bài 26: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 1 13:16:00
 • Bài 27: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 2 14:33:00
 • Bài 28: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 3 11:08:00
 • Bài 29: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 4 18:31:00
 • Bài 30: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Lý thuyết 16:20:00
 • Bài 31: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 1 16:41:00
 • Bài 32: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 2 15:38:00
 • Bài 33: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 3 17:45:00
 • Bài 34: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 1. Kĩ thuật kinh dị: "quy nạp toán học" 18:56:00
 • Bài 35: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 1 19:24:00
 • Bài 36: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 2 17:00:00
 • Bài 37: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 3 10:47:00
 • Bài 38: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Lý thuyết 18:31:00
 • Bài 39: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 1 13:50:00
 • Bài 40: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 2 15:56:00
 • Bài 41: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 3 11:50:00
 • Bài 42: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 4. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số nhân - Lý thuyết 15:09:00
 • Bài 43: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 4. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số nhân - Bài tập Phần 1 10:06:00
 • Bài 44: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 4. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số nhân - Bài tập Phần 2 15:17:00
 • Bài 45: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Lý thuyết 31:38:00
 • Bài 46: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 1 17:41:00
 • Bài 47: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 2 25:36:00
 • Bài 48: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 3 11:37:00
 • Bài 49: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 2. Giới hạn của hàm số và Kĩ xảo CASIO cực chất Phần 1 15:44:00
 • Bài 50: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 2. Giới hạn của hàm số và Kĩ xảo CASIO cực chất Phần 2 25:19:00
 • Bài 51: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 2. Giới hạn của hàm số và Kĩ xảo CASIO cực chất Phần 3 23:19:00
 • Bài 52: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 3. Kĩ năng xử đẹp Tính liên tục của hàm số Phần 1 21:41:00
 • Bài 53: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 3. Kĩ năng xử đẹp Tính liên tục của hàm số Phần 2 18:23:00
 • Bài 54: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 1. Bản chất ảo diệu của 'ĐẠO HÀM' Phần 1 24:24:00
 • Bài 55: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 1. Bản chất ảo diệu của 'ĐẠO HÀM' Phần 2 18:40:00
 • Bài 56: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 1 34:07:00
 • Bài 57: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 2 22:13:00
 • Bài 58: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 3 27:27:00
 • Bài 59: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 1 20:36:00
 • Bài 60: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 2 27:19:00
 • Bài 61: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 3 26:00:00
 • Bài 62: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 4 19:00:00
 • Bài 63: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 4. Ứng dụng của Đạo hàm vào cuộc đời 27:54:00
 • Bài 64: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Lý thuyết phép tịnh tiến 14:49:00
 • Bài 65: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Bài tập phép tịnh tiến 15:39:00
 • Bài 66: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Lý thuyết phép dời hình 10:49:00
 • Bài 67: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Lý thuyết đối xứng tâm 09:33:00
 • Bài 68: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng tâm 09:33:00
 • Bài 69: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Lý thuyết đối xứng trục 09:40:00
 • Bài 70: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng trục Phần 1 14:17:00
 • Bài 71: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng trục Phần 2 10:47:00
 • Bài 72: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 3: Phép quay - Lý thuyết 18:09:00
 • Bài 73: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 3: Phép quay - Bài tập 10:45:00
 • Bài 74: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 4: Phép vị tự Phần 1 15:42:00
 • Bài 75: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 4: Phép vị tự Phần 2 09:20:00
 • Bài 76: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 5: Phép đồng dạng 10:20:00
 • Bài 77: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 1. Thuật toán SXL Phần 1 21:33:00
 • Bài 78: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 1. Thuật toán SXL Phần 2 25:58:00
 • Bài 79: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 2. Kĩ xảo Hai đường thẳng song song Phần 1 26:11:00
 • Bài 80: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 2. Kĩ xảo Hai đường thẳng song song Phần 2 16:27:00
 • Bài 81: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 1 23:41:00
 • Bài 82: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 2 21:46:00
 • Bài 83: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 3 13:03:00
 • Bài 84: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 4. Kĩ thuật Hai mặt phẳng song song Phần 1 23:11:00
 • Bài 85: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 4. Kĩ thuật Hai mặt phẳng song song Phần 2 22:06:00
 • Bài 86: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 1 33:25:00
 • Bài 87: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 2 21:06:00
 • Bài 88: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 3 19:43:00
 • Bài 89: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 2. Kĩ xảo Hai đường thẳng vuông góc 37:28:00
 • Bài 90: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 1 25:09:00
 • Bài 91: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 2 28:40:00
 • Bài 92: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 3 31:05:00
 • Bài 93: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 4 32:06:00
 • Bài 94: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 4. Kĩ xảo Hai mặt phẳng vuông góc Phần 1 29:45:00
 • Bài 95: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 4. Kĩ xảo Hai mặt phẳng vuông góc Phần 2 27:19:00
 • Bài 96: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 1 33:45:00
 • Bài 97: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 2 32:51:00
 • Bài 98: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 3 32:05:00
 • Bài 99: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 4 20:04:00
 • Bài 100: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 6. Kĩ thuật tính Góc trong không gian Phần 1 29:44:00
 • Bài 101: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 6. Kĩ thuật tính Góc trong không gian Phần 2 29:42:00
 • Phần 5: Tổng ôn Vật lý lớp 11
 • Bài 1: Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 1. Định luật Cu-Lông. Định luật bảo toàn điện tích 45:06:00
 • Bài 2: Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 2. Định luật Cu-Lông. Định luật bảo toàn điện tích (tiếp) 46:22:00
 • Bài 3: Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 3. Điện trường. Cường độ điện trường 48:09:00
 • Bài 4: Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 4. Công của lực điện 29:25:00
 • Bài 5: Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường 33:29:00
 • Bài 6: Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 1. Dòng điện không đổi 24:18:00
 • Bài 7: Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 2. Điện trở - Định luật Ôm cho đoạn mạch 23:43:00
 • Bài 8: Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 3. Điện năng. Công suất điện 43:58:00
 • Bài 9: Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 4. Định luật Ôm đối với toàn mạch 41:02:00
 • Bài 10: Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi 26:23:00
 • Bài 11: Chuyên đề 3 Dòng điện trong các môi trường:  Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 1) 32:18:00
 • Bài 12: Chuyên đề 3 Dòng điện trong các môi trường:  Bài 2. Dòng điện trong các môi trường (Phần 2) 53:51:00
 • Bài 13: Chuyên đề 3 Dòng điện trong các môi trường:  Bài 3. Dòng điện trong các môi trường (Phần 3) 14:34:00
 • Bài 14: Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 1. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt 46:49:00
 • Bài 15: Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 2. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (tiếp) 20:13:00
 • Bài 16: Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 3. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (tiếp) 52:46:00
 • Bài 17: Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 4. Lực từ 45:21:00
 • Bài 18: Chuyên đề 4. Từ trường 21:39:00
 • Bài 19: Chuyên đề 5. Cảm ứng từ:  Bài 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng tự cảm 46:08:00
 • Bài 20: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 1. Khúc xạ và phản xạ toàn phần 46:22:00
 • Bài 21: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 2. Lăng kính 49:15:00
 • Bài 22: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 3. Thấu kính mỏng 19:14:00
 • Bài 23: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 4. Thấu kính mỏng (tiếp) 41:53:00
 • Bài 24: Chuyên đề 6. Quang học 46:32:00
 • Bài 25: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 6. Mắt - Các tật của mắt (tiếp) 22:04:00
 • Bài 26: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 7. Kính lúp - Kính hiển vi - kính thiên văn 28:42:00
 • Học thủ khoa
  2,392,000đ 5,000đ/Ngày
  Học thủ khoa
  ĐĂNG KÝ NGAY
  SOẠN DK HT gửi 9285
  Khóa học phù hợp với bạn
  Chinh phục excel công sở
  Nguyễn Thành Đông
  Phát âm chuẩn Tiếng Anh
  Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)
  Làm chủ giọng nói
  Trần Thị Minh Hải
  Tự học Tiếng Hàn trong 3 tháng
  Nguyễn Thị Trang (Trang Korean)
  Massage uyên ương
  Bác sĩ Lê Hải
  Dare to Speak
  Kiều Trang
  Gói khóa học Kỹ năng chung
  Nhóm giảng viên cao cấp
  Gói khóa học Ngoại ngữ
  Nhóm giảng viên cao cấp
  Gói khóa học Sống hạnh phúc
  Nhóm giảng viên cao cấp
  Ngữ pháp tiếng Trung
  Trần Thị Phương Liên
  Học tiếng Trung qua bài hát
  Trần Thị Phương Liên
  Luyện nghe tiếng Trung
  Trần Thị Phương Liên
  Học từ vựng trong tiếng Trung
  Trần Thị Phương Liên
  Yêu lại ngữ pháp
  Cô Nguyệt Nga
  Vẽ chân dung nam
  Nguyễn Doãn Sơn
  Vẽ chân dung nữ
  Nguyễn Doãn Sơn
  Vẽ biển quảng cáo
  Nguyễn Doãn Sơn
  Vẽ tượng mặt nạ
  Nguyễn Doãn Sơn
  Tập Yoga ngay tại nhà
  Biền Hồng Thương
  Yoga và Sức khỏe
  Biền Hồng Thương
  Du lịch
  Biền Hồng Thương
  Làm chủ tuổi 20
  Dương Duy Bách