banner
Phạm Thống Nhất
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu

Phạm Thống Nhất

- Giám đốc Công ty Huấn luyện và phát triển năng lực  LeadLife. 
- Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. 
- 6 năm kinh nghiệm làm Tư vấn trưởng các dự án tư  vấn doanh nghiệp. 
- 13 năm kinh nghiệm triển khai các mô hình quản trị  doanh nghiệp. 

Trình độ học vấn
- 2002 - 2006: Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. 
- 2007 - 2008: Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế quốc  dân. 

Quá trình công tác
- 2006 - 2007: Nhân viên Nhân sự, Công ty xây dựng & khai thác mỏ Cavico. 
- 2007 - 2011: Chuyên viên Nhân sự, Hội sở chính, Ngân hàng Maritime Bank. 
- 2012 - 2014: Trưởng bộ phận chính sách nhân sự, Hội sở chính, Ngân hàng  Vpbank. 
- 2015 - 2019: Giám đốc, Công ty Huấn luyện và phát triển năng lực LeadLife. 

Các dự án tiêu biểu
1. Dự án Tái cấu trúc, MaritimeBank. 
2. Dự án KPI, MaritimeBank. 
3. Dự án Lương 3P, MaritimeBank. 
4. Dự án Tái cấu trúc, Vpbank. 
5. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Vpbank. 
6. Dự án KPI, Vpbank. 
7. Dự án Khung năng lực, Vpbank. 
8. Dự án lương 3P, Vpbank. 
9. Dự án Thiết kế tổ chức, Công ty thực phẩm Nông Trang. 
10.Dự án KPI, Công ty thực phẩm Nông Trang.  11.Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Công ty thực phẩm Nông Trang. 
12.Dự án KPI, Công ty thương mại VietGreen. 
13.Dự án KPI, Công ty nội thất NHK Furniture. 
14.Dự án Chiến lược, Công ty thương mại AOZ. 
15.Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Công ty cổ phần Eurowindow Holding. 
16.Dự án OKR, Công ty Thiết kế GreenMazing. 
17.Dự án OKR, Công ty Dược liệu Phương Đông. 
18.Dự án OKR, Công ty Truyền thông Creatio. 
19.Dự án OKR, Công ty Thiết kế HighCommerce. 
20.Dự án Chiến lược, Công ty Dược liệu Phương Đông. 
21.Dự án Tái cấu trúc, Công ty Thu nợ HMK. 
22.Dự án OKR, Công ty thanh toán quốc gia Napas. 

Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Phạm Thống Nhất