banner
Nguyễn Thành Phương
Giảng viên
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu
Giảng viên Nguyễn Thành Phương
- Phó Giám Đốc Nhân Sự công ty P&G Đông Dương
- Quản Lý Marketing công ty Rohto Mentholatum
- Giám Đốc Thị Trường công ty Akzo Nobel
- Full Member của Hiệp Hội Phong Thủy Quốc Tế IFSA
- Giảng dạy đào tạo hơn 1.000 học viên, 30 chuyên gia phong thủy từ năm 2011 đến nay.
Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Thành Phương