banner
Nguyễn Thành Đông
Thạc sĩ
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu
Kiểm toán viên - KPMG (2011). Ứng dụng Microsoft Excel phân tích, xử lý dữ liệu, trình bày báo cáo chuyên nghiệp.
Chuyên viên đầu tư (2011) - Công ty Cổ phần Đầu tư Naka. Ứng dụng VBA của Microsoft Excel tổng hợp số liệu báo cáo tài chính của hơn 600 công ty niêm yết, phân tích và ra quyết định đầu tư.
Giảng viên Tài chính, Ngân hàng - HITU. Ứng dụng Microsoft Excel vào giảng dạy các môn tin học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.
Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Thành Đông

Chinh phục excel công sở
Nguyễn Thành Đông