banner
Đinh Quang Lộc
Nhà đào tạo huấn luyện đội nhóm, tự do tài chính
Giới thiệu
Sứ mệnh của tôi là đào tạo, huấn luyện đội nhóm, xây dựng cộng đồng những người tự do tài chính. 
Tầm nhìn: xây dựng cộng đồng 1,000,000 người tự do tài chính trong 50 năm.
Video giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Đinh Quang Lộc